Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי מההוגים הבאים סבר שהנפש אינה דבר מסויים אלא שם לקבוצה מסוימת של תכונות וכשרים

1
done
by
מיין לפי

איזו בעיה קשה עמדה בפני הוגי ימי הביניים ( כמו תומס איש אקוינו , אבן סינה ואחרים) בנוגע לעמדתו של אריסטו ( אותה רצו לאמץ).

1
done
by
מיין לפי

מי כתב את הטענה הזו וכנגד מי היא כוונה ( בעיקר) : " רוב המחברים שכתבו על הרגשות ועל אורח חיי האדם נראים כעוסקים בדברים שמחוץ לטבע, ולא כדברים הנשמעים לחוקי הטבע המשותפים, דומה שהם משיגים את האדם בטבע כעין ממלכה בתוך ממלכה"

1
done
by
מיין לפי

כנגד איזו תפיסה מכוון הטיעון של ויטגנשטיין נגד אפשרותה של שפה פרטית?

1
done
by
מיין לפי

מי כתב את המשפט הבא :" הנפש והגוף הם אותו דבר עצמו, שמשיגים אותו פעם בתואר המחשבה ופעם בתואר ההתפשטות"

1
done
by
מיין לפי

מה ניתן ללמוד מהתרגולים והניסויים המעשיים שערכנו במהלך הקורס ( גם בתחילת השיעורים וגם התרגול עם אייל שיפרוני)?

1
done
by
מיין לפי

מי מבין ההוגים הבאים טבע את ההבחנה על דרגות הנפש על פי התכונות הייחודיות של צמחים, בעלי חיים ובני אדם?

1
done
by
מיין לפי

כיצד בדיוק עונה הפילוסופיה של שפינוזה לבעיית האינטראקציה ( ההשפעה ההדדית) בין הגוף לנפש אצל דקארט?

1
done
by
מיין לפי

היכן על פי דקארט מתרחש מפגש בין הגוף לנפש?

1
done
by
מיין לפי

מי כתב את הקטע הבא: " הנפש דומה ביותר למה שהוא אלוהי, אלמותי, תבוני, אחיד-צורה, לא-מתפרק, קבוע ובלתי משתנה לעולם. והגוף דומה ביותר למה שהוא אנושי, תמותי, לא תבוני, רב-צורה, מתפרק ולעולם משתנה"

1
done
by
מיין לפי