Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שחלוף בין כרומוטידות אחיות גורם לאינברסיה פריצנטרית

1
done
by
מיין לפי

החלפת נוקלאוטיד ברצף מקודד תגרום בהכרח לשינוי ברצף חומצות האמינו ותפגע בפעילות החלבון המתורגם

1
done
by
מיין לפי

תורשתיות במובן הרחב לוקחת בחשבון את השונות הפנוטיפית והאיטיבית בלבד

1
done
by
מיין לפי

אינברסיה פריצנטרית יכולה להתקיים גם במצב הומוזיגוטי וגם במצב הטרוזיגוטי

1
done
by
מיין לפי

סלקציה נגד אלל דומיננטי מזיק שאינו לתאלי, שווה קצב המוטציה

1
done
by
מיין לפי

בהכלאה דיהיברידית יתקבלו רק צאצים עם פנוטיפים הוריים בגנים הנמצאים בתאחיזה מלאה בדומיננטיות מלאה

1
done
by
מיין לפי

גנים בתאחיזה לכורמוזום X ביונקים יהיו בתאחיזה גם לכרומוזום Z בציפורים

1
done
by
מיין לפי

חדירות חלקית יכולה להיות גם פנוטיפים שנקבעים על ידי גנים אוטוזומלים

1
done
by
מיין לפי

כיוון שתורשה אמהית נקבעת רק על ידי הגנום המיטוכונדרי אין בה אפיסטזיס

1
done
by
מיין לפי

בחיידקים, RNA ערוך יכול להיות מורש

1
done
by
מיין לפי