Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה ההבדל בין המנגנונים הגורמים לסרטן בין נגיפי DNA הקטנים לנגיפי DNA הגדולים?

1
done
by
מיין לפי

חלבונים הנמצאים בגופיפי PML תוך גרעיניים חשודים בפעילות אנטי-ויראלית. איזה מהעובדות הבאות תומכות בטענה זו :

1
done
by
מיין לפי

חלבוני בקרה נגיפיים יכולים להשפיע על מספר גדול של פעולות תאיות. בניסוי שלפניכם, תאים הודבקו בנגיף האדנו (5Ad) ונבדקו רמות חלבונים תאיים המעורבים בתהליכי תיקון דנ״א לעומת רמתם בתאים שלא הודבקו (Mock). כדי לבדוק את פעילות החלבון הנגיפי K55b1E התאים הודבקו גם בנגיף שאינו מבטא את החלבון 110dl כלל, בנגיף המבטא את החלבון עם מספר חומצות אמינו נוספות בתוך הרצף החלבוני 354H או בנגיף המבטא את החלבון עם מוטציה נקודתית A240R. מה ניתן להסיק מתוצאות ניסוי זה?

1
done
by
מיין לפי

בהרבה מקרים נגיפים שעוברים רפליקציה בציטופלסמה עושים זאת על גבי ממברנות של התא המאכסן. מה נכון לגבי המקור של ממברנות אלו (סמן את התשובה הנכונה ביותר)?

1
done
by
מיין לפי

בדרך כלל, האיזור הגנומי בנגיפים שם השונות הגנטית היא הגבוהה ביותר, הוא האיזור שמקודד לחלבוני מעטפת או חלבוני קפסיד. מהו ההסבר הסביר ביותר לכך?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי אנזים ה transcriptase reverse?

1
done
by
מיין לפי

ברצונכם ליצור זני שפעת חדשים ואלימים המסוגלים להדביק בני אדם ולגרום למחלה. מהי לדעתכם דרך יעילה להשגת מטרה זו?

1
done
by
מיין לפי

החסירו את הרצף הקושר tRNA) רצף ה- PBS (מתוך גנום ה-DNA של HIV. את הגנום המוטנטי החדירו לתאים. איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

1
done
by
מיין לפי

רטרווירוס X גורם לסרטן בתרנגולות. חוקר לקח תאי סרטן המודבקים בוירוס, ריסק את התאים, ואת התוכן שלהם זרע על תרביות תאי תרנגולת, בריכוזים שונים. ה"תמציות" יצרו מוקדים (Foci (בתרביות, ובהשוואת ריכוז ה"תמצית" אל מול כמות המוקדים התקבל גרף הלא­ לינארי המתואר. מה הכי סביר שקרה?

1
done
by
מיין לפי

חוקרת עשתה מבחן plating of Efficiency לוירוס השפעת 1N5H, כאשר בתרבית א' התקבלה תוצאה של 50, ובתרבית ב' תוצאה של 2. מה יכול היה לגרום להבדל זה?

1
done
by
מיין לפי