Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במחקר נבדקה השפעה של תרופה מסוימת על לחץ הדם של חולים. החולים חולקו באופן אקראי ל-3 קבוצות. קבוצה אחת קבלה תרופה במינון גבוה, השנייה במינון נמוך, והשלישית קיבלה תרופת דמה (פלסבו). מהו סוג המחקר המתואר לעיל?

1
sentiment_very_satisfied

כאשר אין גישה קלה לכל אחד מחברי אוכלוסיה ייחודית לשם דגימתם ויש להתבסס על היכרות אישית בין חברי המדגם, כדאי להשתמש בשיטת דגימה של:

1
done

כדי לקבוע קשר סיבתי בין שני משתנים, חייבים להתקיים מספר תנאים. מי מהנ"ל אינו אחד מתנאים אלה?

1
done

קבוצת סטודנטים עברה קורס הכנה לפסיכומטרי. כאשר אנו רוצים להשוות את ציון הסטודנטים בפסיכומטרי לפני ואחרי הקורס נשתמש ב:

1
done

איזה מהמתאמים הבאים מייצג את הקשר החזק ביותר בין שני משתנים?

1
done

כישורים חברתיים מוגדרים כ"יכולת לפתח יחסים עם הזולת במצבים נתונים, כך שיחסים אלו יהיו מקובלים בחברה ויביאו תועלת לפרט ו/או לזולת". זו דוגמה ל:

1
done

בניסיון להפחית את רמת האלימות בבתי ספר, החליטה המנהלת לבחון את ההבדל בין כיתות ה' לכיתות ו' ברמת האלימות. במחקר זה, משתנה הכיתה הוא:

1
done

שני חוקרים בדקו את הקשר בין גלישה באינטרנט להצלחה בלימודים. חוקר א' בחן את המתאם בין מספר שעות הגלישה באינטרנט לציון בקורס "שיטות מחקר" וקבע כי ככל שאדם גולש יותר שעות באינטרנט, כך הציון שלו בקורס יהיה גבוה יותר. חוקרת ב' בחנה את הקשר בין מספר שעות הגלישה באינטרנט לציון הסופי בתואר הב.א. ומצאה כי אין קשר בין המשתנים. השונות בממצאים נובעת מ:

1
done

שלושת מדדי המרכז הידועים הם:

1
done

איזו קורלציה מבטא היחס הבא: "ככל שערכו של X יורד, כל ערכו של Y יורד"

1
done