Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במחקר נבדקה השפעה של תרופה מסוימת על לחץ הדם של חולים. החולים חולקו באופן אקראי ל-3 קבוצות. קבוצה אחת קבלה תרופה במינון גבוה, השנייה במינון נמוך, והשלישית קיבלה תרופת דמה (פלסבו). מהו סוג המחקר המתואר לעיל?

1
שאלה #18388
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

כאשר אין גישה קלה לכל אחד מחברי אוכלוסיה ייחודית לשם דגימתם ויש להתבסס על היכרות אישית בין חברי המדגם, כדאי להשתמש בשיטת דגימה של:

1
שאלה #18389
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

כדי לקבוע קשר סיבתי בין שני משתנים, חייבים להתקיים מספר תנאים. מי מהנ"ל אינו אחד מתנאים אלה?

1
שאלה #18391
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

קבוצת סטודנטים עברה קורס הכנה לפסיכומטרי. כאשר אנו רוצים להשוות את ציון הסטודנטים בפסיכומטרי לפני ואחרי הקורס נשתמש ב:

1
שאלה #18392
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזה מהמתאמים הבאים מייצג את הקשר החזק ביותר בין שני משתנים?

1
שאלה #18393
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

כישורים חברתיים מוגדרים כ"יכולת לפתח יחסים עם הזולת במצבים נתונים, כך שיחסים אלו יהיו מקובלים בחברה ויביאו תועלת לפרט ו/או לזולת". זו דוגמה ל:

1
שאלה #18394
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בניסיון להפחית את רמת האלימות בבתי ספר, החליטה המנהלת לבחון את ההבדל בין כיתות ה' לכיתות ו' ברמת האלימות. במחקר זה, משתנה הכיתה הוא:

1
שאלה #18396
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

שני חוקרים בדקו את הקשר בין גלישה באינטרנט להצלחה בלימודים. חוקר א' בחן את המתאם בין מספר שעות הגלישה באינטרנט לציון בקורס "שיטות מחקר" וקבע כי ככל שאדם גולש יותר שעות באינטרנט, כך הציון שלו בקורס יהיה גבוה יותר. חוקרת ב' בחנה את הקשר בין מספר שעות הגלישה באינטרנט לציון הסופי בתואר הב.א. ומצאה כי אין קשר בין המשתנים. השונות בממצאים נובעת מ:

1
שאלה #18397
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

שלושת מדדי המרכז הידועים הם:

1
שאלה #18398
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזו קורלציה מבטא היחס הבא: "ככל שערכו של X יורד, כל ערכו של Y יורד"

1
שאלה #18400
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!