Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אורך הגל של גל מסוים הוא 600nm. מהירות ההתקדמות שלו היא C=3X108 m/s. מהו תדר הגל?

1
שאלה #18493
done

רזולוציה של מערכת אופטית במישור XY מוגדרת בתור:

1
שאלה #18494
done

מהי ההגדרה הפורמאלית המלאה של הדרך האופטית בין שתי נקודות a ו- b?

1
שאלה #18495
done

האם יתכן שנראה עצם בהיר יותר מן הרקע במיקרוסקופ פאזות חיובי (חריץ במשטח הפאזות)?

1
שאלה #18496
done

מה ההבדל העקרוני המשמעותי ביותר בין מצלמת cMOS לבין מצלמת CCDרגילה?

1
שאלה #18497
done

6) לשתי מצלמות CCD יש יעילות קוונטית דומה (רגישותן לאור דומה), שתיהן מקוררות באופן דומה, וגודל הפיקסלים שלהן דומה, אך לראשונה יש באריות בעלות קיבולת גדולה יותר מאשר לשניה. איזה מבין המשפטים הבאים נכון?

1
שאלה #18498
sentiment_very_satisfied

באיזה מצב אי אפשר להשתמש במיצוע של תמונות עוקבות על מנת להקטין את הרעש בתמונה?

1
שאלה #18499
done

8) מה הסיבה הפיזיקאלית לקיומו של Stoke’s shift?

1
שאלה #18500
done

במהלך bleaching של חומר פלואורסנטי, מה קורה לחומר זה?

1
שאלה #18501
done

Quenching של מולקולה פלואורסנטית הוא מצב בו:

1
שאלה #18502
sentiment_very_satisfied