Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אורך הגל של גל מסוים הוא 600nm. מהירות ההתקדמות שלו היא C=3X108 m/s. מהו תדר הגל?

1
שאלה #18493
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

רזולוציה של מערכת אופטית במישור XY מוגדרת בתור:

1
שאלה #18494
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהי ההגדרה הפורמאלית המלאה של הדרך האופטית בין שתי נקודות a ו- b?

1
שאלה #18495
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

האם יתכן שנראה עצם בהיר יותר מן הרקע במיקרוסקופ פאזות חיובי (חריץ במשטח הפאזות)?

1
שאלה #18496
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה ההבדל העקרוני המשמעותי ביותר בין מצלמת cMOS לבין מצלמת CCDרגילה?

1
שאלה #18497
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

6) לשתי מצלמות CCD יש יעילות קוונטית דומה (רגישותן לאור דומה), שתיהן מקוררות באופן דומה, וגודל הפיקסלים שלהן דומה, אך לראשונה יש באריות בעלות קיבולת גדולה יותר מאשר לשניה. איזה מבין המשפטים הבאים נכון?

1
שאלה #18498
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

באיזה מצב אי אפשר להשתמש במיצוע של תמונות עוקבות על מנת להקטין את הרעש בתמונה?

1
שאלה #18499
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

8) מה הסיבה הפיזיקאלית לקיומו של Stoke’s shift?

1
שאלה #18500
mood

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

במהלך bleaching של חומר פלואורסנטי, מה קורה לחומר זה?

1
שאלה #18501
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Quenching של מולקולה פלואורסנטית הוא מצב בו:

1
שאלה #18502
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!