Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

פמ״ת מנהל רת״א או מי שהוסמך מטעמו יכול לאשר חריגה מהוראות הפמ״ת :

1
done
by
מיין לפי

מהי בדיקת כוללת של מצב ותפעול :

1
done
by
מיין לפי

המונח זווית התקפה מוגדר כ:

1
done
by
מיין לפי

מטיס כטב״ם משנה

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני

1
done
by
מיין לפי

מטרתה הבלעדית של חקירה בטיחותית היא :

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם עומד להפעיל כלי טיס בניגוד להוראות, או כי הפעלת כלי טיס עלולה לגרום סכנה לחיי אדם או לרכוש, רשאי הוא להורות למפעיל האווירי :

1
done
by
מיין לפי

תנאים לצורך שימוש בזכויות

1
done
by
מיין לפי

מה נכון? סוג-

1
done
by
מיין לפי

פמ״ת כאשר שורר מזג אוויר שהוא מתחת לתנאי מזג אוויר לטיסת ראיה מבוקרת יכולה הטיסה להתבצע על פי כטר״מ מיוחד הטייס יוודא במשך כל זמן הטיסה כל אלה :

1
done
by
מיין לפי