Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

את מי מהבאים מספק אינקובטור CO2 סטנדרטי?

1
done
by
מיין לפי

מהי מטרתם של הפילטר והמפוח במנדפים בהם עבדנו?

1
done
by
מיין לפי

מי מבין שיטות החיטוי הבאות מומלצת לעיקור פלסטיק על סוגיו השונים בלבד

1
done
by
מיין לפי

בהשוואה בין סרום עובר בקר וסרום מפרה בוגרת, מי מבין הבאים תצפה שיהיה שונה?

1
done
by
מיין לפי

מי מהבאים נמצא בסרום אך איננו נמצא בדרך כלל במצע גידול מסחרי סטנדרטי?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה תפקידו של מגש המים בקרקעיתו של האינקובטור איתו עבדנו?

1
done
by
מיין לפי

מי מבין הבאים מתאר את התרבית ההומוגנית ביותר (אשר בה גדלים, קרוב לוודאי, פחות תתי סוגים של התאים)?

1
done
by
מיין לפי

מי מבין התאים הבאים איננו תוצר של איחוי תאים?

1
done
by
מיין לפי

מה היה תפקידן של טרנספקציות ה-Mock שבצענו במעבדה?

1
done
by
מיין לפי

סמן את המשפט הנכון

1
done
by
מיין לפי