Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה היא אינסומניה?

1
done
by
מיין לפי

מה הוא myelin?

1
done
by
מיין לפי

מה הוא Circle of Willis?

1
done
by
מיין לפי

במנח אנטומי, איזה מבין השרירים הוא האנטריורי ביותר?

1
done
by
מיין לפי

מה היא היפראגלזיה?

1
done
by
מיין לפי

לפי נייר עמדה "התערבות טיפולית של ריפוי בעיסוק במסגרות בריאות הנפש בקהילה" מה מהבאים אינו נכלל בתחום הידע המקצועי הנדרש ממרפאות בעיסוק ?

1
done
by
מיין לפי

עפ"י חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס" ח-מה לא תנאי הכרחי לקבלת תעודה למקצוע ריפוי בעיסוק?

1
done
מתוך החוק להסדרת מקצועות הבריאות- פרק ג': תנאים לקבלת תעודה במקצוע בריאות: لا שנתקיימו בו כל אלה, זכאי לקבל תעודה במקצוע בריאות: (1) הוא בגיר; (2) הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל; (3) הוא עומד בתנאי הכשירות המנויים לגבי מקצוע הבריאות בטור ב' בתוספת הראשונה לעניין השכלה, הכשרה מעשית ועמידה בבחינות; (4) הוא אינו חולה במחלה מסכנת; (5) הוא לא הורשע, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל תעודה במקצוע בריאות, ולא הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה כאמור שטרם ניתן בהם פסק דין סופי; (6) לעניין תעודת קלינאי תקשורת ותעודת קרימינולוג קליני - הוא בעל ידע בסיסי בשפה העברית
by
מיין לפי

מה מבין המשפטים הבאים מתאר את תפיסת ההחלמה בבריאות הנפש?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים לא נכון לגבי המודל של תעסוקה נתמכת במסגרת "סל שיקום"?

1
done
לפי הספר "נגד כל הסיכויים" ע"מ 240
by
מיין לפי

מה לא עקרון מנחה מרפאות בעיסוק בשירות השכלה מטעם סל שיקום?

1
done
לפי הספר "נגד כל הסיכויים" ע"מ 246-248.
by
מיין לפי