Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי השיטה האמריקאית מהו גודל התפלגות הגרגר

1
done

מי מהבאים מוליך חום הכי טוב?

1
done

למי יש את הקק"ח הגבוהה מהבאים?

1
done

מה מאפיין קרקע גירנית

1
done

מה מהבאים נכון לגבי השכבה החשמלית הכפולה?

1
done

לחות היגרוסקופית מוחזקת בלחץ-

1
done

תהליך הפחמון נוצר מתגובה של-

1
done

הרוויה בבסיסים מתייחסת ל-

1
done

כיצד משתנים מאפייני הקרקע במעבר מאקלים צחיח לים תיכוני?

1
done

באיזה תנאים המוליכות ההידראולית תהיה הנמוכה ביותר-

1
done