Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי השיטה האמריקאית מהו גודל התפלגות הגרגר

1
done
by
מיין לפי

מי מהבאים מוליך חום הכי טוב?

1
done
by
מיין לפי

למי יש את הקק"ח הגבוהה מהבאים?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין קרקע גירנית

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים נכון לגבי השכבה החשמלית הכפולה?

1
done
by
מיין לפי

לחות היגרוסקופית מוחזקת בלחץ-

1
done
by
מיין לפי

תהליך הפחמון נוצר מתגובה של-

1
done
by
מיין לפי

הרוויה בבסיסים מתייחסת ל-

1
done
by
מיין לפי

כיצד משתנים מאפייני הקרקע במעבר מאקלים צחיח לים תיכוני?

1
done
by
מיין לפי

באיזה תנאים המוליכות ההידראולית תהיה הנמוכה ביותר-

1
done
by
מיין לפי
by Rotem Dahan
Rotem Dahan 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
כנראה טעותתת,קרקע רטובה מוליכה הכי נמוך
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 412
תוקן מד' ל-ג' 😉
by