Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי השיטה האמריקאית מהו גודל התפלגות הגרגר

1
שאלה #21860
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מי מהבאים מוליך חום הכי טוב?

1
שאלה #21861
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

למי יש את הקק"ח הגבוהה מהבאים?

1
שאלה #21862
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה מאפיין קרקע גירנית

1
שאלה #21863
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה מהבאים נכון לגבי השכבה החשמלית הכפולה?

1
שאלה #21864
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

לחות היגרוסקופית מוחזקת בלחץ-

1
שאלה #21865
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

תהליך הפחמון נוצר מתגובה של-

1
שאלה #21866
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הרוויה בבסיסים מתייחסת ל-

1
שאלה #21867
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

כיצד משתנים מאפייני הקרקע במעבר מאקלים צחיח לים תיכוני?

1
שאלה #21868
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

באיזה תנאים המוליכות ההידראולית תהיה הנמוכה ביותר-

1
שאלה #21869
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!