Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

על פי (wright, 1960) באנליזה הפונקציונלית מהם פונקציונלי ודיספונקציונלי

1
שאלה #23331
done

על פי המאמר (לימור ונוסק, 2001) הפעלת צנזורה יכולה להתבצע ב4 רמות

1
שאלה #23332
done

על פי רייט (1960), מה מהבאים יכול לעזור לצופה או למאזין במקרה של עומס ידיעות חדשותיות?

1
שאלה #23333
done

ע"פ 'הצנזורה של היד הנעלמה' (לימור ונוסק), כיצד ניתן להתמודד עם הצנזורה הכלכלית?

1
שאלה #23334
done

ע"פ גיטלין (1995), מהו תפקידם של הנתונים הסטטיסטיים במשדרי ספורט?

1
שאלה #23335
done

לפי לזרספלד ומרטון (1995), מדוע אמצעי התקשורת חשופים לעיתים לביקורת עוינת?

1
שאלה #23336
done

ע"פ לזרפלד ומרטון (1995), מה מעניקה תקשורת ההמונים לתפקודים החברתיים?

1
שאלה #23337
done

מה הם "המקל והגזר" ע"פ לימור ונוסק (2001)?

1
שאלה #23338
done

לזרפלד ומרטון מציינים שלושה תפקודים חברתיים לתקשורת ההמונים

1
שאלה #23339
done

בלונדהיים וליבס (2009) טוענים שהחדשות בטלוויזיה הן מקור מרכזי לבניית הביטחון אצל האזרח, מדוע?

1
שאלה #23340
done