Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

על פי (wright, 1960) באנליזה הפונקציונלית מהם פונקציונלי ודיספונקציונלי

1
done
by
מיין לפי

על פי המאמר (לימור ונוסק, 2001) הפעלת צנזורה יכולה להתבצע ב4 רמות

1
done
by
מיין לפי

על פי רייט (1960), מה מהבאים יכול לעזור לצופה או למאזין במקרה של עומס ידיעות חדשותיות?

1
done
by
מיין לפי

ע"פ 'הצנזורה של היד הנעלמה' (לימור ונוסק), כיצד ניתן להתמודד עם הצנזורה הכלכלית?

1
done
by
מיין לפי

ע"פ גיטלין (1995), מהו תפקידם של הנתונים הסטטיסטיים במשדרי ספורט?

1
done
by
מיין לפי

לפי לזרספלד ומרטון (1995), מדוע אמצעי התקשורת חשופים לעיתים לביקורת עוינת?

1
done
by
מיין לפי

ע"פ לזרפלד ומרטון (1995), מה מעניקה תקשורת ההמונים לתפקודים החברתיים?

1
mood
by
מיין לפי

מה הם "המקל והגזר" ע"פ לימור ונוסק (2001)?

1
done
by
מיין לפי

לזרפלד ומרטון מציינים שלושה תפקודים חברתיים לתקשורת ההמונים

1
done
by
מיין לפי

בלונדהיים וליבס (2009) טוענים שהחדשות בטלוויזיה הן מקור מרכזי לבניית הביטחון אצל האזרח, מדוע?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי