Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

גילוי של קרני איקס.

1
שאלה #174
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

 

התיאוריה האטומית המודרנית.

לקח את כל הידע בנושא תרכובות שהיה ידוע וניסה למצוא את המשותף.

קבע את המושגים של: משקל המגיב, משקל אטומי, נוסחה מולקולארית.

הגדיר סימנים מסוימים לאטומים של יסודות שונים.

1
שאלה #175
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

תגלית: חשמל סטטי.

הוא עסק בניסיונות עם החומר amber   שהוא שרף של עצים. גילויו היה שאם משפשפים עמבר עם פרווה אז מתקבל מטען חשמלי על העמבר אשר מושך אליו חפצים קלים.

 

המילה חשמל electricity  באה מהמילה היוונית לעמבר- electron.

1
שאלה #176
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!


זכה בפרס נובל ב1903

תגלית: הראשון שגילה את הרדיואקטיביות.

1
שאלה #177
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

תגלית: 2 חוקי הגזים:

גז תחת לחץ קבוע מתפשט באופן ליניארי כאשר מעלים את הטמפ' שלו.

V=KT

טען כי גזים מגיבים ביניהם ביחסי נפחים שהם מספרים שלמים קטנים.

 

0.83
שאלה #178
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

שהשתמש במושג רדיואקטיביות.

בודד שני יסודות חדשים רדיואקטיביים, רדיום ופלוטוניום.

הראשון שהבחין באנרגיה גרעינית.

1
שאלה #179
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הוכיח כי הברק הוא זרם חשמלי של הטבע. הוא הראשון שהבחין בין מטען חיובי למטען שלילי

1
שאלה #180
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

תרם לתיאוריה של מולריות ומשקל מולקולרי.

הבדיל בין מולקולה לאטום.

 בטמפ' ובלחץ קבועים, נפח הגז פרופורציונאלי ישירות לכמות של הגז.   V=K*n

1
שאלה #181
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מצא את המטען והמסה של אלקטרון.

1
שאלה #182
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

אפיין 3 סוגים של קרינה הנפלטת מאטומים.

אלפא- חלקיקים של גרעיני He2+בתא-אלקטרונים

גמא- קרינה אלקטרומגנטית בעלת אנרגיה גבוהה.

מודל האטום.

1
שאלה #183
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!