Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במסגרת חקר ישימות כלכלית, טכנולוגית וארגונית נבחן:

1
שאלה #23798
done

בהתייחס לתהליך קבלת החלטות, ירידה קיצונית במכירות של מוצר מסוים היא דוגמא למידע הדרוש בשלב:

1
שאלה #23801
done

בהתייחס להסבה הנעשית בשלב היישום של מחזור החיים של מ"מ נכון לומר:

1
שאלה #23803
done

:IT- ו BI בהתייחס למושגים

1
שאלה #23805
done

המקור העיקרי למידע הנמצא במערכת TPS הנו:

1
שאלה #23807
done

איזה מהמשפטים הבאים נכון:

1
שאלה #23810
done

איזה מהמשפטים הבאים נכון:

1
שאלה #23811
done

היא (BI) בינה עסקית

1
שאלה #23813
done

הוזמנת לייעוץ בארגון שמעוניין להתייעל. המנהל פורס את אפשרויות הייעול כפי שהוא חשב עליהן (צמצום כוח אדם, צמצום שעות העבודה, קיצוץ שכר) נסייע לו להבין את האפשרויות העומדות בפניו (מבחינה מספרית) על ידי הצגת הנתונים באמצעות

1
שאלה #23815
done

בהתייחס למערכת ERP ניתן לומר

1
שאלה #23818
done