Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

סמן ב"נכון" (צד ימין) את המשפטים הנכונים וב"לא נכון" (צד שמאל) את המשפטים הלא נכונים.

1
שאלה #251

סמן ב"נכון" (צד ימין) את המשפטים הנכונים וב"לא נכון" (צד שמאל) את המשפטים הלא נכונים.

1
שאלה #252

1
שאלה #253
K
C
B
D
G
E
H
I
C
H
A
F

1
שאלה #255
F
B
E
N
C
N
D

סמן ב"נכון" (צד ימין) את המשפטים הנכונים וב"לא נכון" (צד שמאל) את המשפטים הלא נכונים.

1
שאלה #256

Matan Granit

Matan Granit
יותר מ-6 חודשים
1. לדוחיים אין לולאת נלה, רק לעופות וליונקים. לכן שאלה לא הגיונית.
0

סמן ב"נכון" (צד ימין) את המשפטים הנכונים וב"לא נכון" (צד שמאל) את המשפטים הלא נכונים.

1
שאלה #257

שיווי המשקל של Hardy-Weinberg

1
שאלה #258

סמן נכון לא נכון:

1
שאלה #259

עובד בגן החיות התבקש לבצע מספר מדידות פיזיולוגיות על שני בעלי חיים, A   ו-B. מאחר שהוא היה מפוזר מאוד, הוא שכח לרשום את שמות בעלי החיים שאותם בדק ואת תאריכי הניסויים. כעבור זמן מה, כשהתברר עד כמה הוא מפוזר ברישומיו, הוא פוטר מעבודתו. מנהל גן החיות שמע עליך דברים טובים (בין היתר שמע שעברת בהצלחה מרובה את קורס החולייתנים) וקיבל אותך לאותה העבודה. המשימה הראשונה שלך בעבודה הייתה לנסות ולשחזר מי הם בעלי החיים A ו-B. שהשתתפו במדידות של העובד המפוזר (שמרוב כעס על פיטוריו סרב לענות לטלפונים בעניין הניסויים) על פי הנתונים הרשומים בטבלה, עליך לרשום אילו בע"ח יכולים להתאים ל-A ול-B (ייתכן שלאחת או אפילו לכל אחת מהאותיות יתאימו מספר בעלי חיים). היצור עשוי להיות במצב לא שגרתי, ואם כך היה, סביר להניח שהעובד המפוזר שכח לרשום זאת. אם נתקלתם בנתונים שעשויים להתייחס לבעל חיים במצב לא שגרתי, יש לרשום ליד שם בעל החיים את מצבו המיוחד.

מדידות B A
בטמפ' אויר של 27 מעלות C (נמדדה בצל) טמפ' הגוף של בעל החיים בשמש הייתה 37 37
בטמפ' אויר של 37 מעלות C (נמדדה בצל) טמפ' הגוף בצל הייתה 37 X
בטמפ' אויר של 15 מעלות C (שנמדדה בתוך המחסה של בעל החיים) טמפ' הגוף במחסה בלילה הייתה 15 30

1
שאלה #260

הסעיפים הבאים עוסקים בחושים המפותחים והמשמשים לתקשורת בין בעלי חיים אחדים. 
סמן נכון/לא נכון

1
שאלה #261