Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בשנות ה-02 של המאה שעברה החל מחקר ארגוני רחב היקף במפעלי האלקטרוניקה "הות'ורן", בהובלת החוקר אלטון מאיו .(Elton Mayo) בעקבות המחקר, נפוץ המושג "אפקט הות'ורן". הוא מבטא את העובדה ש:

1
done
by
מיין לפי

השאלה הבאה מתייחסת להבדלים דמוגרפיים ואחרים בעולם העבודה. מה מבין הבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי

לבין ביצועים בעבודה? BIG 5 – על בסיס חומר השיעורים, מה נכון לומר על הקשר בין ממדי ה

1
done
by
מיין לפי

ישנם הבדלים גנטיים בהתמודדות עם לחץ. בהקשר זה למדנו כי אנשים שיש להם אינזים המפנה במהירות דופמין מהאונה הקדם-מצחית:

1
done
by
מיין לפי

שאלה אנשים על אמונותיהם לגבי לחץ ובריאות, ועל מידת הלחץ בחייהם, ועקבה בהמשך Kelly McGinigal החוקרת אחרי תוחלת החיים שלהם. מה היא מצאה במחקרה?

1
done
by
מיין לפי

כדי להגדיל את מרכיב התכליתיות - (Expectancy theory; Vroom) אם אנו רוצים ליישם את תיאוריית הציפיות במשוואת המאמץ, מומלץ:

1
done
by
מיין לפי

במחקר שערכו דן אריאלי ושותפיו, הם הציעו לנבדקים רמות שונות של בונוס כספי על ביצוע מצטיין במשחקים שונים. מה נמצא במחקר?

1
done
by
מיין לפי

Carol Dweck מחקריה של על אמונות חבויות מראים כי: (Mindset, Implicit theories)

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

לכידות קבוצתית:

1
done
by
מיין לפי

לפי מודל הניהול המשלים של יצחק אדיג'ס, המנהלן :(Administrator)

1
done
by
מיין לפי