Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

פלואידיות ממברנה ביולוגית מוגדקת כקצב תנועת ליפידים וחלבונים בתוך הממברנה.איזהמהגורמים הבאים יכולים להשפיע על פלואידיות הממברנה?

1
done
by
מיין לפי

הוספה של כולסטרול לממברנה תאית:

1
done
by
מיין לפי

בזמן כיווץ שריר יש תנועה של:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מהצנטרוזום גדלים:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון?

1
done
by
מיין לפי

גידולים המזרזים קצב הירי של נוירונים בעלי אוסמורצפטורים והפחתת הפרשת אלדוסטרון יגרמו:

1
done
by
מיין לפי

קצב הפינוי הכלייתי של קריאטנין הוא 8.0 ליטר לשעה. קצב הפינוי הכלייתי של החומר x הוא 2 ליטר לשעה ושל חומר Y הוא 10 ליטר לשעה. ניתן להניח כי:

1
done
by
מיין לפי

מוטציה הגורמת להגברת פעילות של תעלת המים בממברנת הצינורות המאספים (collecting ducts) תגרום ל:

1
done
by
מיין לפי

אופיין משחלף 1נתרןֿֿ/3 סידן בתאי ביצית צפרדע. ביטול פוטנציאל הממברנה יגרום ל:

1
done
by
מיין לפי

תרופה לטיפול בסכרת המקטינה את הפרשת הגלוקוז בשתן תגרום ל:

1
done
by
מיין לפי