Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לאיזו מערכת שייכת תיבת ההילוכים?

1
done
by
מיין לפי

ממיר מומנט הוא חלק מ:

1
done
by
מיין לפי

איזה חלק אינו שייך למערכת החשמל?

1
done
by
מיין לפי

מתפקידי מערכת החשמל:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מתפקידי המצמד:

1
done
by
מיין לפי

מתפקידי המתלה:

1
done
by
מיין לפי

שסתום בלם יד הוא חלק מ:

1
done
by
מיין לפי

מהי המרחק המרבי המותר בין שתי הנקודות הקיצוניות ביותר של הצמיגים שעל הסרן האחורי באוטובוס?

1
done
by
מיין לפי

מהו האורך המרבי המותר של אוטובוס מפרקי?

1
done
by
מיין לפי

כיצד מכונה המרחק ממרכז סרן אחורי לנקודה הקיצונית האחורית ביותר של הרכב?

1
done
by
מיין לפי