Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

פלסמוליזה היא:

1
done
by
מיין לפי

על עלה חסה רפוי ועייף אפשר להגיד ש:

1
done
by
מיין לפי

מאפיין אחד פיזיקלי ואחד פיזיולוגי (בהתאמה) המווסתים הפרשה על ידי הפיוניות הם:

1
done
by
מיין לפי

המנגון אשר עומד מאחורי פתיחת / סגירת הפיוניות קשור ב:

1
done
by
מיין לפי

מה עושים תאים מצרניים?

1
done
by
מיין לפי

איזה גורם א-ביוטי עשוי להגביר את שליטת הצמח בהתנגדות לאיבוד מים של הפיוניות?

1
done
by
מיין לפי

באיזה בית גידול נצפה למצוא צמחים בעלי קוטיקולה עבה ביותר?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

כיצד לחץ שורשי ו/או קפילריות יכולים להסביר הגעת מים מהאדמה למרומי עץ של מעל 10  מטר?

1
done
by
מיין לפי

מהי נקודת הכמישה, וממה היא נגרמת?

1
done
by
מיין לפי

בכלי בעל מחיצה חצי חדירה, כשבצד אחד מים ובצד השני מים+מלח, היכן פוטנציאל המים גבוה יותר?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי