Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

פלסמוליזה היא:

1
שאלה #1130
done

על עלה חסה רפוי ועייף אפשר להגיד ש:

1
שאלה #1131
done

מאפיין אחד פיזיקלי ואחד פיזיולוגי (בהתאמה) המווסתים הפרשה על ידי הפיוניות הם:

1
שאלה #1132
done

המנגון אשר עומד מאחורי פתיחת / סגירת הפיוניות קשור ב:

1
שאלה #1133
done

מה עושים תאים מצרניים?

1
שאלה #1134
done

איזה גורם א-ביוטי עשוי להגביר את שליטת הצמח בהתנגדות לאיבוד מים של הפיוניות?

1
שאלה #1135
done

באיזה בית גידול נצפה למצוא צמחים בעלי קוטיקולה עבה ביותר?

1
שאלה #1136
done

כיצד לחץ שורשי ו/או קפילריות יכולים להסביר הגעת מים מהאדמה למרומי עץ של מעל 10  מטר?

1
שאלה #1137
done

מהי נקודת הכמישה, וממה היא נגרמת?

1
שאלה #1138
done

בכלי בעל מחיצה חצי חדירה, כשבצד אחד מים ובצד השני מים+מלח, היכן פוטנציאל המים גבוה יותר?

1
שאלה #1139
done