Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/40

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה לא מהווה עיקרון מרכזי ברגולציה על הביטוחים המסחריים:

(25 נק') - שאלה #29063

במסגרת רפורמה בתחום הטיפול בקשישים הסיעודיים, אשר יושמה ב2018, הטיל המחוקק על אחד השרים בממשלה את האחריות למסד את התפקיד של 'מתאם טיפול' - על מי הוטלה אחריות זו?

(25 נק') - שאלה #32483

בפוליסת ביטוח הסיעוד הקבוצתית האחידה אותה הכתיב הממונה על הביטוח לכל קופות החולים, כיצד מחושב הגיל הקובע לפיו נקבע גובה התגמול הכספי אותו אמור לקבל מבוטח שהפך להיות 'נזקק סיעוד'?

(25 נק') - שאלה #32507

איזה מהתשובות הבאות מדגימה שינוי מבני או מערכתי שבוצע על ידי משרד הבריאות במסגרת מדיניותו לצמצום אי השוויון בבריאות ובמערכת הבריאות בין השנים 2010-2014?

(25 נק') - שאלה #32508