Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 10

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הקשר בין תא עצב לתא השריר:

(20 נק') - שאלה #29601

2. איזה מהמשפטים הבאים אודות שחרור סינפטטי במערכת העצבים המרכזית נכון:

(20 נק') - שאלה #29641

3. הרישום המצורף מתאר שינויים במתח הממברנה עם הזמן, בתגובה לחומר כימי לא ידוע. תשובה מה מהמשפטים הבאים נכון?

(20 נק') - שאלה #29642

4. מה מהמנגנונים הבאים יכול לגרום לעיכוב של התא הפוסט-סינפטי? תשובה

(20 נק') - שאלה #29644

5. התרשים המצורף מתאר תגובה לסדרה של פוטנציאלי פעולה. מה מהמשפטים נכון? תשובה

(20 נק') - שאלה #29647