Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/10

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

TCP Flow control

(16.67 נק') - שאלה #30080

tcp ssthresh variable

(16.67 נק') - שאלה #30083

בקשר TCP בו נשלחו סך הכל שמונה חבילות הלכה החבילה השישית לאיבוד. כל שאר החבילות הגיעו לפי הסדר לצד המקבל. השולח:

(16.67 נק') - שאלה #30085

מהו האורך המינימלי של מסגרת TCP?

(16.67 נק') - שאלה #30088

בוב משתמש בהצפנת RSA. מהו המפתח הציבורי של בוב (e,n) אם יודע כי המספרים הראשוניים בהם בוב השתמש ליצירת המפתחות הם 5 ו-7 והמפתח הפרטי שלו הוא 29?

(16.67 נק') - שאלה #30089

Message Authentication Code (MAC) is used for:

(16.67 נק') - שאלה #30090