Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 70

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

המשפט הנכון באשר לניהול הסיכונים האישי שלנו הוא :

(20 נק') - שאלה #31573

ניהול סיכונים בבטיחות בעבודה כולל :

(20 נק') - שאלה #31574

במהלך התפתחות ניהול הסיכונים נכון לציין כי :

(20 נק') - שאלה #31576

מבחינת מבנים של תהליכי ניהול סיכונים והשוואת מונחים, המשפט/ים הנכונים הם :

(20 נק') - שאלה #31577

חיפוש הפירוש למושג סיכון העלתה את התשובות הבאות :

(20 נק') - שאלה #31578