Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/86

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

האנזים ליזוזום מזרז את:

(10 נק') - שאלה #5527

מי מבין הבאים אינו משפיע על יעילות של תרופה אנטיביוטית?

(10 נק') - שאלה #5530

הפוסטולט הראשון של קוך לאבחון פתוגניות של חיידק קובע ש-"החיידק נמצא בכל בעלי החיים החולים במחלה, אך לא בבריאים". פוסטולט זה:

(10 נק') - שאלה #5531

כמה עותקים של הכרומוזום קיימים בחיידק לפני החלוקה השנייה כאשר זמן הדור שלו 20 דקות?

(10 נק') - שאלה #5563

שלב הקולוניזציה של חיידקים פתוגניים מתאפיין בקישור ספציפי אך לא קוולנטי לרקמת המאכסן

(10 נק') - שאלה #5757

בבניית דופן החיידק:

(10 נק') - שאלה #5778

ציינו מי מבין הבאים הביא במהלך ההיסטוריה לירידה המשמעותית ביותר במקרי המוות ממקור חיידקי:

(10 נק') - שאלה #5779

כמה עותקים של הכרומוזום קיימים בחיידק לפני החלוקה השנייה כאשר זמן הדור שלו 20 דקות?

(10 נק') - שאלה #5783

חלבונים מקבוצת הטרנס-פפטידאזות:

(10 נק') - שאלה #5785

יש לשער כי ה-MIC (minimal inhibitory concentration) של פניצילין הנחוץ לעיכוב הגידול של חיידקי E. Coli יעלה אם נוסיף למצע הגידול:

(10 נק') - שאלה #5797