Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/52

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

?AMP activated kinase (AMPK) לגבי נכון מה. 2

(20 נק') - שאלה #40141

5 .החלבון AMPK הוא:

(20 נק') - שאלה #40134

מה מונע מריאקציה לצאת לפועל בקצב מהיר

(20 נק') - שאלה #40114

מה יהיה הפרוטוקול המתאים ביותר לניקוי אנזים כדי לאפיין את פעילותו?

(20 נק') - שאלה #40117

3 .דוגמת אנזים הומוטרימרי במשקל של kDa 54 הורצה באלקטרופרזה על גבי ג'ל פוליאקרילאמיד בנוכחות SDS ומרקפטואתנול. סמנו את התשובה הנכונה ביותר

(20 נק') - שאלה #40133