Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 16

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איך נוצר פחם?

(20 נק') - שאלה #8072

היכן לא חשופים סלעים מגיל ארכיאן?

(20 נק') - שאלה #8073

לו הייתם מנסים להשתמש בלהביור במהלך הפרוטרוזואיקון התחתון, מה היה קורה?

(20 נק') - שאלה #8074

מה מהבאים אינה סכנה ממה צריך לחשוש תייר זמן הבוחר לנפוש בתקופת הקרבון?

(20 נק') - שאלה #8075

מה מהבאים לא היה תוצאה של אירוע ההכחדה של סוף הדבון?

(20 נק') - שאלה #8076