Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/29

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כאשר מציגים ללקוח טבלת אבני דרך לעומת תרשים גאנט, ההבדל העיקרי הוא שבטבלת אבני דרך:

(3.45 נק') - שאלה #10854

איזה מבנה ארגוני הכי מתאים לפרויקטי היי-טק בסביבה דינאמית הדורשים משאבים יקרים וקשר טוב עם הלקוח?

(3.45 נק') - שאלה #10838

אחד החסרונות של מבנה ארגוני מטריציוני (לפי המצגת) הוא:

(3.45 נק') - שאלה #10844

תזרים מזומנים של תזמון מוקדם ומאוחר, שווים כשכל הנתיבים קריטיים ופעם תזרים של מוקדם יותר גדול ופעם של תזרים מאוחר יותר גדול.

(3.45 נק') - שאלה #10836

מה לא קשור ל WBS ?

(3.45 נק') - שאלה #10846

באיזה מבנה ארגוני הקשר עם הלקוח נחשב הכי פחות אידיאלי ?

(3.45 נק') - שאלה #10855

איזה מהשינויים הבאים בתוכנית הפרויקט תמיד ישפיע על משך הפרויקט?

(3.45 נק') - שאלה #10835

בשלב הייזום יש..

(3.45 נק') - שאלה #10848

איזה מהשינויים הבאים בתוכנית הפרויקט לא בהכרח ישפיע על משך הפרויקט בהנחה שכל יתר חבילות העבודה מבוצעות במשכן המתוכנן?

(3.45 נק') - שאלה #10842

בהיעדר השפעה של ריבית, שינוי שער חליפין או זמינות ומחיר משאבים, גרף תזרים המזומנים המצטבר (המתאר את סך ההוצאות מתחילת הפרויקט כתלות בזמן) של התזמון המוקדם:

(3.45 נק') - שאלה #10857

מה היתרונות של מבנה פונקציונאלי?

(3.45 נק') - שאלה #10849

מדיניות של תזמון מוקדם בפרויקט המכיל ביצוע פעילויות במקביל

(3.45 נק') - שאלה #10856

אם הנך מחשב עבור כל פעילות תאריך התחלה מוקדם (ES) ותאריך התחלה מאוחר (LS) הנך משתמש בשיטה שנקראת:

(3.45 נק') - שאלה #10853

איזה מהמשאבים הבאים הוא משאב שאינו חוזר?

(3.45 נק') - שאלה #10833

עוצמה של סיכון היא..

(3.45 נק') - שאלה #10850

איזה מבין המשפטים הבאים אינו נכון?

(3.45 נק') - שאלה #10860

מזג האוויר יכול להיחשב כ –

(3.45 נק') - שאלה #10847

מהו נתיב הקריטי? אוסף חבילות עבודה שהרווח הכולל שווה ל – 0.

(3.45 נק') - שאלה #10845

אילו מהתהליכים הבאים אינו ממחזור חיים של פרויקט?

(3.45 נק') - שאלה #10832

משך הנתיב הקריטי בפרויקט:

(3.45 נק') - שאלה #10837

שימוש בשיטת PERT לחישוב ההסתברות שהפרויקט יסתיים תוך פרק זמן מסוים:

(3.45 נק') - שאלה #10839

משך השרשרת הקריטית בפרויקט?

(3.45 נק') - שאלה #10858

מהו פרופיל דרישות משאבים?

(3.45 נק') - שאלה #10841

איזה מהשינויים הבאים בתכנית הפרויקט לא בהכרח ישפיע על משך הפרויקט?

(3.45 נק') - שאלה #10859

ועדת היגוי ארגונית בניהול פרויקטים לפי המצגת שנלמדה בשיעור

(3.45 נק') - שאלה #10840

ככול שנתקדם בפרויקט, אשרות לתקן קטנה יותר, עלות לתקן גבוה יותר?

(3.45 נק') - שאלה #10834

איזה אירוע סיכון לא נלקח בחשבון בעת בניית גשר מילאו לפי לסרט שהוקרן בשיעור?

(3.45 נק') - שאלה #10843

WBS הוא..

(3.45 נק') - שאלה #10851

מה לא ניתן ללמוד מ – RAM?

(3.45 נק') - שאלה #10852