Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 1

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

1 < 5 שים לב! - אין מספיק שאלות בבנק כדי להציג את התרגול כראוי
(הוסף שאלות או בטל את התדירות ’אף פעם‘ לחלק מהשאלות)

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מערכות תומכות החלטה מונחות מודל (Model-Driven DSS), ומערכות תומכות החלטה מונחות נתונים (Data-Driven DSS) התפתחו כתחומי יישום נפרדים. באיזה מההיבטים הבאים אין יתרון יחסי משמעותי לאחת הגישות לעומת האחרת ?

(100 נק') - שאלה #41691