Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/157

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מתוך סלעי משקע אורגניים מיהו הסלע שנוצר בסביבה ימית

(20 נק') - שאלה #9288

העידן הגיאולוגי שפירוש שמו "החיים התיכוניים" נקרא:

(20 נק') - שאלה #9306

חוסר רציפות של קונטור (מגע) גיאולוגי במפה הגיאולוגית הנו סימן ל:

(20 נק') - שאלה #9345

הגורם לתנועה של הלוחות הטקטוניים הוא:

(20 נק') - שאלה #9252

סוג העתק שמופיע כתוצאה מכוחות גזירה נקרא:

(20 נק') - שאלה #9300