Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/45

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

(2017)כל אחד מששת הסעיפים הבאים מהווה ייחוס של אמירת דברים מסוימים לדובר כלשהו. על מנת לענות על השאלה שבהמשך, עליך לקבוע באילו סעיפים קיימת התאמה הגיונית בין הדובר, לבין העמדה המשתמעת מהדברים המיוחסים לו: 1.מיל : "תיאוריית התועלתנות אינה רלוונטית עבור עולם נטול סבל" 2.קנט : "התבוננות על בני אדם וחקירת התנהגותם לא תוכל ללמד אותנו רבות על עקרון המוסר" 3.אדוארד פרימן: "זיהוי בעלי עניין של פירמה על פי מידת חיוניותם לקיומה ושגשוגה מצמצם באופן משמעותי את אחריותה". 4.לי אייקוקה(מנכ"ל פורד בשנות ה60): "איזו שטות עשינו- הרי לו היינו מייצרים מכוניות בטוחות יותר, הן היו נחטפות כמו לחמניות טריות גם אם היו מעט יקרות יותר" 5. אדוארד סאקיז: "אין שום סיבה שבני האדם ימנעו משימוש באמצעי מניעה כלשהם, גם אם יש כאלו שזה נוגד את אמונתם". 6. מילטון פרידמן: "מנהל צריך לנהוג באחריות כלפי כל מי שחיוני להצלחת הפירמה". איזה צירוף של סעיפים מהווה, צירוף של התאמות הגיוניות בין העמדה המבוטאת בדברים, לבין שמו של הדובר המצוין לפניהם?

(20 נק') - שאלה #19381

לפי התאוריה התועלתנית (2018):

(20 נק') - שאלה #19360

לגבי מקרה פורד פינטו נכון ש:

(20 נק') - שאלה #19378

על פי מילטון פרידמן (2018)

(20 נק') - שאלה #19361

מי מבין הרשומים מטה אינו מהווה מאפיין של מקצועיות(כתוב בדרייב שהנושא לא נלמד ב2018)

(20 נק') - שאלה #19380