Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 30

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו העומס השימושי המירבי המותר להעמסה על פיגום זיזי?

(20 נק') - שאלה #79125

היכן נדרש להתקין מעברים מעל תעלות בעבודות חפירה?

(20 נק') - שאלה #79126

מהם הפרטים שחובה לציין בשלט באתר שבו מבוצעת עבודת בניה ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה - עבודות בניה?

(20 נק') - שאלה #79127

מהם הנושאים העיקריים שבהם עוסקת פקודת הבטיחות בעבודה?

(20 נק') - שאלה #79128

מהם הכישורים הנדרשים ממנהל עבודה בבניה?

(20 נק') - שאלה #79129