Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 266

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תפקידם של הקנידוצ'יטים אצל הצורבים:

(20 נק') - שאלה #94373

לחד-תאים צורת הזנה אחידה:

(20 נק') - שאלה #94374

השלד בצורבים :

(20 נק') - שאלה #94375

חך שלם בפה מופיע אצל:

(20 נק') - שאלה #94376

האלנטואיס )allantois )בביצה משמש ל- :

(20 נק') - שאלה #94377