Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/79

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי מהאינפורמציות הבאות אינה מועברת ע"י התמרת סיגנל כימי?

(12.5 נק') - שאלה #19729

קליפת המוח מאורגנת בעמודות תפקודיות. משמעות האמירה היא:

(12.5 נק') - שאלה #19757

עוצמה מוגברת של גל הקול גורמת ל:

(12.5 נק') - שאלה #19760

תאי הרצפטור לטעם

(12.5 נק') - שאלה #19761

לפי תאוריית ensemble coding ,(הראו את הציור של הכלב המנוקד מהמצגת)- איך משלימים את התמונה?

(12.5 נק') - שאלה #19773

איזה מנגנון נוירונלי יכול להסביר מיקום אובייקט אנכי במרחב (בהתאם לציור)?

(12.5 נק') - שאלה #19774

צפיפות תאי העצב של הקליפה הסנסומוטורית של מי מהיונקים הבאים הנמוכה ביותר:

(12.5 נק') - שאלה #19781

ניתן גירוי חושי לשני ניורונים עם שדה רצפטיבי חופף והתקבלה קורלציה המופיעה בגרף עליון. האם הניורונים מסונכרנים כתוצאה מקלט משותף?

(12.5 נק') - שאלה #19805