Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/90

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הוראת נגינת "פיציקטו" פרושה:

(25 נק') - שאלה #22048

"סול פונטיצ'לו" פרושו:

(25 נק') - שאלה #22049

הסרבנד היא:

(25 נק') - שאלה #22287

מספר המיתרים בכלי הקשת הוא:

(25 נק') - שאלה #22311