Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/35

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

רישיון חובב רדיו דרגה ד' (דרגה טכנית) מאפשר:

(25 נק') - שאלה #25534

ביומן תחנת החובבים יש לרשום:

(25 נק') - שאלה #25518

קלטת קריאה ואינך משוכנע שהקריאה מיועדת לך, מה תעשה?

(25 נק') - שאלה #25507

מהו מכשיר המדידה שחייב להימצא בתחנת החובב לפי תנאי הרישיון

(25 נק') - שאלה #25513