Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אילו אזורים לא כלולים במרחב הלחימה?

1
done
המרחב הקרקעי שעליו מגן כוח יכלול תמיד שני מערכי יסוד: בחזית 'מערך האבטחה' שתפקידו הרתעה והשהיה. ועל '- השטח העיקרי שעליו מגן הכוח (שטחים חיוניים, שטחי מפתח) יתבסס 'מערך ההחזקה'.
by
מיין לפי

מה מהבאים דוגמה לצורת קרב התקפית

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין עומק לעתודה?

1
done
by
מיין לפי

יוזמה תינקט בכל פעולה ובכל צורת קרב.

1
done
by
מיין לפי

נושא: עקרונות המלחמה- מה המשמעות של עקרון הפשטות?

1
done
עקרון הפשטות - דרישה מהמפקד כי משימותיו יהיו מובנות לפקודיו ומותאמים ליכולותיהם .
by
מיין לפי

איזה מעקרונות המלחמה משותף לעקרונות ההגנה?

1
done
by
מיין לפי

באיזה עקרון מלחמה המגן חלש לעומת התוקף?

1
done
ריכוז המאמץ - ריכוז כל המאמצים והכוחות במטרה ליצור עדיפות בעצמה על האויב בזמן ובמקום שנבחרו. המאמץ ירוכז בדר"כ אל נקודת התורפה של האויב. משמעו של ריכוז המאמץ ** אינו ** "הרבה כוח באותו המקום".
by
מיין לפי

סמן מהם עקרונות המלחמה: (יותר מתשובה אחת נכונה)

1
done
done
done
דבקות במשימה- ערך עליון, דבקות בהישג המבצעי הנדרש ועשיית כל הנחוץ לשם מילוי המשימה. תנאי מוקדם להגדרת המשימה הוא בהירות המטרה. יוזמה והתקפיות- נקיטת פעולה, שתקדים את פעולת האויב. התקפיות מתבטאת בדרישה מכל מפקד וחייל שיחפש וייזום ככל שיוכל את ההזדמנות להגיע למגע עם האויב בהגנה ובהתקפה כאחד. פשטות - דרישה מהמפקד כי משימותיו יהיו מובנות לפקודיו ומותאמים ליכולותיהם . רוח לחימה- העוצמה הנפשית והנכונות ללחום ולבצע את המשימות גם תוך סיכון אישי.ובתנאים קשים. רציפות והמשכיות- ביצוע פעולות הקרב ללא הפסקה בכדי למנוע התאוששות של האויב
by
מיין לפי

מהם סוגי התחבולה?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים אינו עקרון מלחמה?

1
done
by
מיין לפי