Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כיצד משתלב קצין המטה בתמונת המצב?

1
done
by
מיין לפי

מה תפקידו של קצין הבטיחות ביחידה

1
done
by
מיין לפי

זיהוי סיכונים מתאים צריך להתבסס על: סמן 3 תשובות

1
done
done
done
by
מיין לפי

מהו נת"ב

1
done
by
מיין לפי

מה המטרה של ניהול סיכונים?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי תפיסת בטיחות?

1
done
by
מיין לפי

כחלק מגורם הפיקוד והשליטה נדרש להעביר פקודות ונהלים

1
done
by
מיין לפי

באיזה שלב 'נזהה ונאמוד' סיכון במהלך ניהול סיכון

1
done
by
מיין לפי

קביעת פעולות מניעה ובקרה נועדו לשם?

1
done
by
מיין לפי

יישום תוכניות הבטיחות יכלול את השלב

1
done
by
מיין לפי