Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

27.

1
done
by
מיין לפי

שאלה 28 6משך QT (כולל גלי Q ו-T) מתייחס ל:

1
done
by
מיין לפי

שאלה 29 בחדר המתכווץ העליה הפתאומית ב-contractility ללא שינוי ב-aortic pressure preload או קצב הלב תגרום ל:

1
done
by
מיין לפי

שאלה 30 הגרף שלפניך מראה שינוי לחץונפח בדר השמאלי במשך פעימה אחת. איזה מבין המשפטים הבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי

שאלה 31 באיזה מהפרעות הקצב מספר ה-P-waves שווה למספרם של QRS complexes?

1
done
by
מיין לפי

שאלה 32 משך PQ (לא כולל גלי P ו-Q) מתייחס ל:

1
done
by
מיין לפי

שאלה 34 ב"כיווץ שווה נפח":

1
done
by
מיין לפי

שאלה 35 תעלות HCN4, מקורן של זרם ה-funny ב-SA node, חדירות אך ורק ל........(חסר)

1
done
by
מיין לפי

שאלה 36 איזה שינוי חל במסתמים בתחילת כיווץ העליות?

1
done
by
מיין לפי

שאלה 37 על פי חוק פרנק סטרלינג,מה יקרה עם עליית הנפח הסוף-דיאסטולי:

1
done
by
מיין לפי