Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מערך שרתי ה-DNS בעולם הינו

1
mood
by
מיין לפי

למדנו על מנגנון nonce. איזו התקפה הוא נועד למנוע?

1
done
by
מיין לפי

בקשר TCP בו נשלחו סך הכל שמונה חבילות הלכה החבילה השישית לאיבוד. כל שאר החבילות הגיעו לפי הסדר לצד המקבל. השולח:

1
done
by
מיין לפי

לבנה המציאה מצלמת וידאו אלחוטית, המתקשרת בתקשורת אמינה (שכבת תעבורה של TCP) מעל Wi-Fi עם המחשב. כדי לקבל תגובה מהירה עליה:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

הניחו שבנתב נתונה טבלת הניתוב המובאת בזאת. הנתב יכול להעביר את החבילות ישירות דרך Interfaces 0, 1 או להעביר לרשתות A או B או C. להיכן הנתב ינתב את החבילה עבור היעד 10.4.130.191?

1
done
by
מיין לפי

Wireshark מאפשרת לתפוס תעבורה על ה-local host

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מהו האורך המינימלי של מסגרת IPv4?

1
mood
by
מיין לפי

נתון נתב עם שתי יציאות (interfaces), כל אחת מחוברת לרשת מקומית Ethernet שונה. לנתב יש שתי טבלאות ARP ,אחת לכל יציאה. בהתאם לנלמד בכיתה, האם ייתכן שאותה כתובת IP תופיע בשתי הטבלאות?

1
done
by
מיין לפי

מהם היתרונות בהתקנת Proxy Server ברשת מקומית?

1
mood
by
מיין לפי

מהו האורך המינימלי של מסגרת Ethernet?

1
done
by
מיין לפי