Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נתון כי בענף x הביקוש בעל גמישות יחידתית והענף נמצא בשיווי משקל תחרותי. כל היצרנים בענף התאגדו והחליטו להעלות את מחיר המוצר בשקל. כל יצרן ימשיך לייצר את אותה הכמות, והתוצרת העודפת תושמד ללא עלות:

1
done
2019, סמסטר א', מועד ב'.
by
מיין לפי

משק היכול לייצר שני מוצרים x ו- y נמצא על עקומת התמורה כשהוא מייצר x בלבד. מכאן:

1
done
2019, סמסטר א', מועד ב'.
by
מיין לפי

עליה בשער החליפין (פיחות) תביא לשינוי הבא בעקומת ההיצע של מוצר אשר חומרי הגלם לייצורו מיובאים:

1
done
2019, סמסטר א', מועד ב'.
by
מיין לפי

מבוססת על הנתונים הבאים: להלן נתונים לגבי שני ענפים במשק. ענף המכוניות, וענף אביזרי רכב (אביזרי רכב משלים למכוניות): בשני הענפים עקומת הביקוש יורדת משמאל לימין , בענף אביזרי הרכב עקומת ההיצע עולה משמאל לימין, בשני הענפים שוררת תחרות משוכללת, כל המוצרים נורמליים, העולם מאוד גדול לעומת המשק, מוצרי המשק ומוצרי חו"ל זהים לחלוטין, כל המכוניות מיובאות מחו"ל , קיים מכס בשיעור של 10,000 ש"ח על כל מכונית, בענף אביזרי הרכב המשק מייצא לחו"ל. המשק נכנס למיתון והכנסות הצרכנים במשק ירדו, כתוצאה מכך: הכנסות הממשלה ממכס על מכוניות:

1
done
2019, סמסטר א', מועד ב'.
by
מיין לפי

מבוססת על הנתונים הבאים: להלן נתונים לגבי שני ענפים במשק. ענף המכוניות, וענף אביזרי רכב (אביזרי רכב משלים למכוניות):בשני הענפים עקומת הביקוש יורדת משמאל לימין , בענף אביזרי הרכב עקומת ההיצע עולה משמאל לימין, בשני הענפים שוררת תחרות משוכללת, כל המוצרים נורמליים, העולם מאוד גדול לעומת המשק, מוצרי המשק ומוצרי חו"ל זהים לחלוטין, כל המכוניות מיובאות מחו"ל , קיים מכס בשיעור של 10,000 ש"ח על כל מכונית, בענף אביזרי הרכב המשק מייצא לחו"ל. המשק נכנס למיתון והכנסות הצרכנים במשק ירדו, כתוצאה מכך: צריכת אביזרי רכב במשק:

1
done
2019, סמסטר א', מועד ב'.
by
מיין לפי

מבוססת על הנתונים הבאים: להלן נתונים לגבי שני ענפים במשק. ענף המכוניות, וענף אביזרי רכב (אביזרי רכב משלים למכוניות):בשני הענפים עקומת הביקוש יורדת משמאל לימין , בענף אביזרי הרכב עקומת ההיצע עולה משמאל לימין, בשני הענפים שוררת תחרות משוכללת, כל המוצרים נורמליים, העולם מאוד גדול לעומת המשק, מוצרי המשק ומוצרי חו"ל זהים לחלוטין, כל המכוניות מיובאות מחו"ל , קיים מכס בשיעור של 10,000 ש"ח על כל מכונית, בענף אביזרי הרכב המשק מייצא לחו"ל. המשק נכנס למיתון והכנסות הצרכנים במשק ירדו, כתוצאה מכך: רווחי יצרני אביזרי הרכב:

1
done
2019, סמסטר א', מועד ב'.
by
מיין לפי

מבוססת על הנתונים הבאים: להלן נתונים לגבי שני ענפים במשק. ענף המכוניות, וענף אביזרי רכב (אביזרי רכב משלים למכוניות):בשני הענפים עקומת הביקוש יורדת משמאל לימין , בענף אביזרי הרכב עקומת ההיצע עולה משמאל לימין, בשני הענפים שוררת תחרות משוכללת, כל המוצרים נורמליים, העולם מאוד גדול לעומת המשק, מוצרי המשק ומוצרי חו"ל זהים לחלוטין, כל המכוניות מיובאות מחו"ל , קיים מכס בשיעור של 10,000 ש"ח על כל מכונית, בענף אביזרי הרכב המשק מייצא לחו"ל. שער החליפין של השקל לעומת דולר עלה (דולר שווה יותר שקלים), כתוצאה מכך: הכנסות הממשלה ממכס על מכוניות:

1
done
2019, סמסטר א', מועד ב'.
by
מיין לפי

מבוססת על הנתונים הבאים: להלן נתונים לגבי שני ענפים במשק. ענף המכוניות, וענף אביזרי רכב (אביזרי רכב משלים למכוניות):בשני הענפים עקומת הביקוש יורדת משמאל לימין , בענף אביזרי הרכב עקומת ההיצע עולה משמאל לימין, בשני הענפים שוררת תחרות משוכללת, כל המוצרים נורמליים, העולם מאוד גדול לעומת המשק, מוצרי המשק ומוצרי חו"ל זהים לחלוטין, כל המכוניות מיובאות מחו"ל , קיים מכס בשיעור של 10,000 ש"ח על כל מכונית, בענף אביזרי הרכב המשק מייצא לחו"ל.שער החליפין של השקל לעומת דולר עלה (דולר שווה יותר שקלים), כתוצאה מכך: צריכת אביזרי רכב במשק:

1
sentiment_very_satisfied
2019, סמסטר א', מועד ב'.
by
מיין לפי

מבוססת על הנתונים הבאים: להלן נתונים לגבי שני ענפים במשק. ענף המכוניות, וענף אביזרי רכב (אביזרי רכב משלים למכוניות):בשני הענפים עקומת הביקוש יורדת משמאל לימין , בענף אביזרי הרכב עקומת ההיצע עולה משמאל לימין, בשני הענפים שוררת תחרות משוכללת, כל המוצרים נורמליים, העולם מאוד גדול לעומת המשק, מוצרי המשק ומוצרי חו"ל זהים לחלוטין, כל המכוניות מיובאות מחו"ל , קיים מכס בשיעור של 10,000 ש"ח על כל מכונית, בענף אביזרי הרכב המשק מייצא לחו"ל. שער החליפין של השקל לעומת דולר עלה (דולר שווה יותר שקלים), כתוצאה מכך: רווחי יצרני אביזרי הרכב:

1
done
2019, סמסטר א', מועד ב'.
by
מיין לפי

נתוני השאלה בתמונה. חשב מה תהיה תפוקת העגבניות של מר פלוני בחודש כאשר פלוני מעוניין במקסימום רווח.

1
done
2019, סמסטר א', מועד ב'.
by
מיין לפי