Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בתהליך מסוים הופעלה מערכת בקרה סטטיסטית (SPC) לאחר ייצוב התהליך (סילוק סיבות מיוחדות). כתוצאה מהפעלת המערכת:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

ההבדל בין בקרת תהליך סטטיסטית (SPC) ובקרה הנדסית (על ידי תיקון התהליך בזמן אמת) הוא:

1
done
by
מיין לפי

המטרה העיקרית של גישת תכן לאיכות (כגון שיטת טגוצ'י) היא לגרום לכך ש:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

ההבדל בין "עיבוד מחדש" לבית "תיקון" הוא בכך:

1
done
by
מיין לפי

ביחס לפעילויות הבאות סמן את אלו שניתן להגדירן כחלק מהפעילות של בקרת איכות:

1
done
done
done
by
מיין לפי

ההבדל בין "דרגת איכות" ו"רמת איכות" בכך ש:

1
done
by
מיין לפי

השימוש העיקרי של תרשים בקרה למספר ליקויים ממוצע משוקלל הוא:

1
done
by
מיין לפי

בביצוע ניתוחי כושר תהליך נעשה שימוש בסטיית התקן התהליכית. היצרן והלקוח לעתים חלוקים ביניהם באיזו סטיית תקן להשתמש. סמן את המשפט המציין את מהות המחלוקת

1
done
by
מיין לפי

בבדיקת עלויות בתקופה מסוימת נמצאו המרכיבים הבאים (בשקלים) - עלות בחינה סופית (מוצרים תקינים ופגומים) - 12000 - עלות בחינה מחדש (של מוצרים פגומים לאחר תיקונם) - 7000 - עלות אחזקת מלאי כללית - 6000 - עלות סקרי איכות שבוצעו אצל ספקים - 7000 - עלות תיקון ועיבוד מחדש - 32000 איזה משפט נכון (אחד בלבד)

1
done
by
מיין לפי

בהפעלת תרשימי בקרה למשתנים נמצא במדגם האחרון כי סטיית התקן גדלה (התצפית האחרונה חרגה מגבולות הבקרה של תרשים הבקרה לפיזור) לכן:

1
done
by
מיין לפי