Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה ממצא ממחקר הבחירות (לאזרספלד ושות',1955) סותר את תפיסת התקשורת האומניפוטנטית

1
שאלה #11603
done

ייצוגן של נשים בתקשורת תואם השקפת עולם של איזו גישה :

1
שאלה #11604
done

אילו מן המשפטים הבאים מתאר באופן הנכון ביותר את תיאורית הכלכלה הפוליטית :

1
שאלה #11605
done

מה תרומתו של מודל Shannon&Weaver (1949 להבנת התהליך התקשורתי :

1
שאלה #11606
done

במדיה החדשים דיברנו על :

1
שאלה #11607
done

מקרה של ידיעה על עליית דלק הביאה אנשים לתורות עמוסים בתחנות הדלק איזה השפעות גרמו לכך?

1
שאלה #11608
done

איך המודל הסימיוטי של פיסק עזר להרגיע את התאוריות הביקורתיות:

1
שאלה #11609
done

Naama Kadosh

Naama Kadosh
יותר מ-6 חודשים
כיצד נתפסים עריצות ושלטון ע"פ טוקוויל? 1.הפרט פוחד להיפלט מהחברה ולכן ועליו להודות לחירות ולשלטון שניתנו לו מרצונו (נכון) 2. השלטון כופה עצמו על הפרט 3.הפרט מעריך ומקבל על עצמו את השלטון מתוך הבנה שהוא הדבר הטוב ביותר עבורו 4. השלטון משמש ישות ייצוגית בלבד והפרט מתנהל עצמאית
0

בעלות צולבת היא :

1
שאלה #11610
done

טענתו של מאירוביץ' (1983)- במאמר היא :

1
שאלה #11611
done

לפי מאירוביץ' 1983- המדיום משפיע על החברה באופן הבא:

1
שאלה #11612
done