Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה ממצא ממחקר הבחירות (לאזרספלד ושות',1955) סותר את תפיסת התקשורת האומניפוטנטית

1
שאלה #11603
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ייצוגן של נשים בתקשורת תואם השקפת עולם של איזו גישה :

1
שאלה #11604
mood

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

אילו מן המשפטים הבאים מתאר באופן הנכון ביותר את תיאורית הכלכלה הפוליטית :

1
שאלה #11605
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה תרומתו של מודל Shannon&Weaver (1949 להבנת התהליך התקשורתי :

1
שאלה #11606
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

במדיה החדשים דיברנו על :

1
שאלה #11607
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מקרה של ידיעה על עליית דלק הביאה אנשים לתורות עמוסים בתחנות הדלק איזה השפעות גרמו לכך?

1
שאלה #11608
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איך המודל הסימיוטי של פיסק עזר להרגיע את התאוריות הביקורתיות:

1
שאלה #11609
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Naama Kadosh

Naama Kadosh
יותר מ-6 חודשים
כיצד נתפסים עריצות ושלטון ע"פ טוקוויל? 1.הפרט פוחד להיפלט מהחברה ולכן ועליו להודות לחירות ולשלטון שניתנו לו מרצונו (נכון) 2. השלטון כופה עצמו על הפרט 3.הפרט מעריך ומקבל על עצמו את השלטון מתוך הבנה שהוא הדבר הטוב ביותר עבורו 4. השלטון משמש ישות ייצוגית בלבד והפרט מתנהל עצמאית
0

בעלות צולבת היא :

1
שאלה #11610
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

טענתו של מאירוביץ' (1983)- במאמר היא :

1
שאלה #11611
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

לפי מאירוביץ' 1983- המדיום משפיע על החברה באופן הבא:

1
שאלה #11612
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!