Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה ממצא ממחקר הבחירות (לאזרספלד ושות',1955) סותר את תפיסת התקשורת האומניפוטנטית

1
done
by
מיין לפי

ייצוגן של נשים בתקשורת תואם השקפת עולם של איזו גישה :

1
done
by
מיין לפי

אילו מן המשפטים הבאים מתאר באופן הנכון ביותר את תיאורית הכלכלה הפוליטית :

1
done
by
מיין לפי

מה תרומתו של מודל Shannon&Weaver (1949 להבנת התהליך התקשורתי :

1
done
by
מיין לפי

במדיה החדשים דיברנו על :

1
done
by
מיין לפי

מקרה של ידיעה על עליית דלק הביאה אנשים לתורות עמוסים בתחנות הדלק איזה השפעות גרמו לכך?

1
done
by
מיין לפי

איך המודל הסימיוטי של פיסק עזר להרגיע את התאוריות הביקורתיות:

1
done
by
מיין לפי
by Naama Kadosh
Naama Kadosh 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
כיצד נתפסים עריצות ושלטון ע"פ טוקוויל? 1.הפרט פוחד להיפלט מהחברה ולכן ועליו להודות לחירות ולשלטון שניתנו לו מרצונו (נכון) 2. השלטון כופה עצמו על הפרט 3.הפרט מעריך ומקבל על עצמו את השלטון מתוך הבנה שהוא הדבר הטוב ביותר עבורו 4. השלטון משמש ישות ייצוגית בלבד והפרט מתנהל עצמאית
by

בעלות צולבת היא :

1
done
by
מיין לפי

טענתו של מאירוביץ' (1983)- במאמר היא :

1
done
by
מיין לפי

לפי מאירוביץ' 1983- המדיום משפיע על החברה באופן הבא:

1
done
by
מיין לפי