Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איך נוצר פחם?

1
done

היכן לא חשופים סלעים מגיל ארכיאן?

1
done

לו הייתם מנסים להשתמש בלהביור במהלך הפרוטרוזואיקון התחתון, מה היה קורה?

1
done

מה מהבאים אינה סכנה ממה צריך לחשוש תייר זמן הבוחר לנפוש בתקופת הקרבון?

1
done

מה מהבאים לא היה תוצאה של אירוע ההכחדה של סוף הדבון?

1
done

מה מהמצבים הבאים יחולל אורוגן?

1
done

מה מהנימוקים הבאים לא למכור חבילות נופש לתקופות האמורות הינו נימוק תקף?

1
done

מה מהקבוצות הבאות הופעה במהלך הפיצוץ הקמברי:

1
done

מהו מיקרוביאליט?

1
done

מהו סדימנט?

1
done