Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במשק ישנם 10 עובדים מסוג א' ו-10 עובדים מסוג ב'. ידוע כי כל עובד מסוג א' יכול לייצר בשנה 2 שולחנות או 4 כיסאות וכל עובד מסוג ב' יכול לייצר בשנה 4 שולחנות או 2 כיסאות. המשק מצוי תמיד על עקומת התמורה שלו. ידוע כי המשק ייצר השנה 48 שולחנות. מנתונים אלו ניתן להסיק כי:

1
done
by
מיין לפי

הנח שישנם בעולם שני משקים משק א' ומשק ב'. בכל משק ישנם 100 פועלים. במשק א' כל עובד יכול לייצר בשנה 5 יחידות ממוצר X או 10 יחידות ממוצר Y. במשק ב' כל עובד יכול לייצר בשנה 4 יחידות ממוצר X או 16 יחידות ממוצר Y. במצב המוצא לא התקיים מסחר בין המשקים. כעת המשקים החליטו לקיים ביניהם מסחר והם החליטו שכל יחידת X תימכר תמורת 3 יחידות Y. כמו כן ידוע כי משק א' רוצה תמיד לצרוך 300 יחידות X וכמה שיותר יחידות Y ואילו משק ב' רוצה תמיד לצרוך 120 יחידות X וכמה שיותר יחידות Y. להלן מספר טענות: i. המסחר יגרום לכך שמשק א' יגדיל את כמות יחידות ה-Y שהוא צורך ב-120 יחידות (ביחס למצב שבו אין מסחר בין המשקים). ii. המסחר יגרום לכך שמשק ב' יגדיל את כמות יחידות ה-Y שהוא צורך ב-120 יחידות (ביחס למצב שבו אין מסחר בין המשקים). iii. המסחר יגרום לכך שמשק א' יגדיל את כמות יחידות ה-Y שהוא צורך ב-110 יחידות (ביחס למצב שבו אין מסחר בין המשקים) ואילו משק ב' יגדיל את כמות יחידות ה-Y שהוא צורך ב-65 יחידות (ביחס למצב שבו אין מסחר בין המשקים).

1
done
by
מיין לפי

שאלה 3 המוצרים X ו-Y הם מוצרים משלימים. כעת חל שיפור טכנולוגי בענף X בלבד. כתוצאה מכך בשווי משקל החדש.

1
done
by
מיין לפי

שאלה 4 מוצרים X ו-Y הם מוצרים תחליפים. מוצר X מיוצר ונמכר רק בארץ. מוצר Y נמכר בארץ וכן מיוצא לחו"ל. ידוע שעקומות הביקוש וההיצע המקומיות לשני המוצרים רגילות ובנוסף ידוע שכבר במצב המוצא הממשלה הטילה על היצרנים בענף X מס בגודל קבוע על כל יחידה מיוצרת. מכאן ניתן להסיק כי:

1
done
by
מיין לפי

להלן נתונים על העלות השולית של יצרן א' המייצר את מוצר X ופועל בענף תחרותי. כמות יחידות בשנה X) 1 2 3 4 5 6 עלות שולית MC 480 540 660 720 840 900 שאלה 5 הנח כי בשנת 2014 המחיר של מוצר X בשוק היה 760 ₪ ליחידה ועלות השכירות היא 480 ₪ לשנה. מכאן ניתן להסיק כי הרווח הכולל של היצרן הינו:

1
done
by
מיין לפי

להלן נתונים על העלות השולית של יצרן א' המייצר את מוצר X ופועל בענף תחרותי. כמות יחידות בשנה X) 1 2 3 4 5 6 עלות שולית MC 480 540 660 720 840 900 הנח כעת כי היצרן החליט לשכור את המבנה גם בשנת 2015. בתאריך2015 נחתם חוזה שכירות בין היצרן לבין בעל המבנה. במהלך חתימת החוזה שילם היצרןלבעל המבנה שכירות בגובה של 480 ₪ עבור כל שנת 2015. יחד עם זאת נקבע בחוזה כי במידה ותנאי השוק ישתנו לרעה יוכל יצרן א' להשכיר את המבנה לחברה אחרת (יצרן ב') – שוכר משנה. יום לאחר חתימת החוזה התברר ליצרן א' כי אכן חלה הרעה בתנאי השוק ומחירו של מוצר X ירד ל-680 ₪ ליחידה. ידוע גם כי קיים שוכר משנה (יצרן ב') שמוכן לשכור את המבנה (מיצרן א') תמורת 400 ₪ לשנה. מנתונים אלו מה כדאי ליצרן א' לעשות

1
done
by
מיין לפי

במסגרת המאמצים שעושה הממשלה להוריד את מחירי הדירות הועלתה הצעה לאפשר לקוני הדירות לקבל משכנתא בגובה של 90% מערך הדירה. עד כה ניתן היה לקבל משכנתא רק בגובה של 70% מערך הדירה (כלומר רוכש הדירה היה צריך שיעמוד לרשותו הון עצמי בגובה של 30% מערך הדירה). לדעת המציעים שינוי זה יקל על זוגות צעירים, שאין בידם הון עצמי מספיק לרכוש דירה וגם יוביל להורדת מחירי הדירות. בנסיבות המתוארות ובהנחה כי קיים בשוק רק סוג אחד של דירות, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר.

1
done
by
מיין לפי

שוק מוצר X פועל בתנאי תחרות משוכללת. ידוע כי עקומת ההיצע עולה משמאל לימין ויוצאת מראשית הצירים ואילו עקומת הביקוש יורדת משמאל לימין. כמו כן ידוע כי הצרכנים בענף מעוניינים תמיד להוציא סכום קבוע של 800 ₪ על רכישת המוצר ללא קשר למחירו של המוצר. ידוע כי במצב המוצא (משק סגור) רכשו הצרכנים 80 יחידות. כעת נפתח שוק מוצר X למסחר עם העולם וידוע כי המחיר העולמי נמוך ממחיר שווי משקל מקומי. כתוצאה מכך הצרכנים בענף הכפילו את הכמות שהם קונים ביחס למצב המוצא. במידה והממשלה תחליט להטיל מכס בגובה של 3 ₪ על כל יחידה מיובאת אזי הכנסות הממשלה מהמכס יהיו:

1
done
by
מיין לפי

ענף האבטיחים פועל בתנאים של תחרות משוכללת. ידוע שבענף ישנן שתי קבוצות של יצרנים: יצרני הצפון ויצרני הדרום. כעת נתון כי מחיר המים ליצרני האבטיחים בדרום התייקר (מחיר המים עבור יצרני הצפון נשאר ללא שינוי).ידוע כי מים הינם גורם הייצור העיקרי בייצור של אבטיחים. הנח שעקומת הביקוש בענף האבטיחים היא בעלת גמישות גדולה מ-1 (עקומת ביקוש גמישה). על סמך הנתונים ניתן לקבוע כי :

1
done
by
מיין לפי

מוצרים X ו-Y הם מוצרים משלימים. מוצר X מיוצר ונמכר רק בארץ, מוצר Y מיוצר בארץ וגם מיובא מחו"ל. ידוע שעקומות הביקוש וההיצע המקומיות לשני המוצרים הן רגילות. במצב המוצא קיים מס בגובה נתון על כל יחידת X מיוצרת וקיים מכס בגובה נתון על כל יחידת Y מיובאת. ידוע גם כי הצרכנים בשוק X מוציאים תמיד סכום קבוע לרכישת מוצר להלן 3 טענות: i.במידה והממשלה תחליט להקטין את גובה המס ליחידה בענף X אז הכנסות הממשלה מהמס בענף X ירדו ואילו הכנסות הממשלה מהמכס בענף Y יעלו. ii. במידה והממשלה תחליט להעלות את המכס ליחידה בענף Y אז לא ניתן לדעת מה יקרה להכנסות הממשלה מהמכס בענף Y אבל הכנסות הממשלה מהמס בענף X ירדו בוודאות. iii.במידה והממשלה תחליט להעלות את המכס ליחידה בענף Y אז הכנסות הממשלה מהמכס בענף Y יעלו אבל לא ניתן לדעת מה יקרה להכנסות הממשלה מהמס בענף הטענות הנכונות הן:

1
done
by
מיין לפי