Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מדיניות של עיקור פרטים באוכלוסיה, על פי תפיסת העולם האאוגנית (Eugenics (היתה נפוצה ב:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

הגישה המחקרית של Murray ,שטענה לקורלציה בין יכולות קוגניטיביות לבין שייכות אתנית (לבנים, אפרו- אמריקאים, ממוצא היספאני ואחרים), באוכלוסיה של ארה"ב. התבססה על:

1
done
by
מיין לפי

הקמת בנק זרע שהתורמים בו הם חתני פרס נובל, מבוססת על התפיסה כי ליכולות הקוגניטיביות יש מרכיב גנטי חזק ועל כן זרע של חתני הפרס יהיה מבוקש בקרב נשים ומשפחות המבקשים להשביח את המטען הגנטי של צאצאיהם. מי מהמשפטים הבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי

בשיבוט גנטי (cloning (דוגמת זה שייצר את הכבשה דולי, המטען הגנטי של דולי ושל תורמת הגרעין ממנו "הוכנה" דולי הינו:

1
done
by
מיין לפי

אם נייצר חתול טרנסגני שבגנום שלו הוחדר הגן לוציפראז אזי חתול זה:

1
done
by
מיין לפי

המתנגדים למזון מהונדס גנטי חוששים מ:

1
done
by
מיין לפי

אצל מי מהפרטים הבאים קיים גורם הסיכון הגדול ביותר להופעה של גידול סרטני:

1
done
by
מיין לפי

הרקמה המועדפת לביטוי גן אנושי בחיות משק המהוות livestock transgenic היא:

1
done
by
מיין לפי

תסמונת דאון היא דוגמא למחלה מסוג טריזומיה בהן בתא יש שלושה העתקים של:

1
done
by
מיין לפי

מכמה בסיסים לערך מורכב הגנום האנושי?

1
done
by
מיין לפי