Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי התיאוריה העדכנית, אם היית מבקר\ת את כדור הארץ באמצע תקופת ההאדיאן סביר להניח ש:

1
done
by
מיין לפי

מבחינת סדר המאורעות בהתפתחות היקום, מתי נוצר כדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי

הפרוטופלנטות הן:

1
done
by
מיין לפי

התיאוריה העדכנית (2005) לגבי אופי הסביבה ההאדיאנית גורסת כי:

1
done
by
מיין לפי

"רוח השמש" הוא:

1
mood
by
מיין לפי

על פני השטח של הירח ניתן להבחין בכתמים כהים ובהירים שמקורם:

1
done
by
מיין לפי

כדור הארץ איבד את האטמוספרה הראשונית שלו כיוון:

1
done
by
מיין לפי

האטמוספרה השנייה של כדור הארץ נוצרה עקב:

1
done
by
מיין לפי

הפלנטיסמלים הם:

1
done
by
מיין לפי

הגורמים להתחממות כדור הארץ הם:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי