Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אילו מהתהליכים הבאים אינו ממחזור חיים של פרויקט?

1
שאלה #10832
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזה מהמשאבים הבאים הוא משאב שאינו חוזר?

1
שאלה #10833
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ככול שנתקדם בפרויקט, אשרות לתקן קטנה יותר, עלות לתקן גבוה יותר?

1
שאלה #10834
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזה מהשינויים הבאים בתוכנית הפרויקט תמיד ישפיע על משך הפרויקט?

1
שאלה #10835
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

תזרים מזומנים של תזמון מוקדם ומאוחר, שווים כשכל הנתיבים קריטיים ופעם תזרים של מוקדם יותר גדול ופעם של תזרים מאוחר יותר גדול.

1
שאלה #10836
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

משך הנתיב הקריטי בפרויקט:

1
שאלה #10837
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזה מבנה ארגוני הכי מתאים לפרויקטי היי-טק בסביבה דינאמית הדורשים משאבים יקרים וקשר טוב עם הלקוח?

1
שאלה #10838
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

שימוש בשיטת PERT לחישוב ההסתברות שהפרויקט יסתיים תוך פרק זמן מסוים:

1
שאלה #10839
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ועדת היגוי ארגונית בניהול פרויקטים לפי המצגת שנלמדה בשיעור

1
שאלה #10840
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהו פרופיל דרישות משאבים?

1
שאלה #10841
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!