Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אילו מהתהליכים הבאים אינו ממחזור חיים של פרויקט?

1
done
by
מיין לפי
by וניה טרינקי
וניה טרינקי 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אף תשובה
by

איזה מהמשאבים הבאים הוא משאב שאינו חוזר?

1
done
by
מיין לפי

ככול שנתקדם בפרויקט, אשרות לתקן קטנה יותר, עלות לתקן גבוה יותר?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהשינויים הבאים בתוכנית הפרויקט תמיד ישפיע על משך הפרויקט?

1
done
by
מיין לפי

תזרים מזומנים של תזמון מוקדם ומאוחר, שווים כשכל הנתיבים קריטיים ופעם תזרים של מוקדם יותר גדול ופעם של תזרים מאוחר יותר גדול.

1
done
by
מיין לפי

משך הנתיב הקריטי בפרויקט:

1
done
by
מיין לפי

איזה מבנה ארגוני הכי מתאים לפרויקטי היי-טק בסביבה דינאמית הדורשים משאבים יקרים וקשר טוב עם הלקוח?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

שימוש בשיטת PERT לחישוב ההסתברות שהפרויקט יסתיים תוך פרק זמן מסוים:

1
done
by
מיין לפי

ועדת היגוי ארגונית בניהול פרויקטים לפי המצגת שנלמדה בשיעור

1
done
by
מיין לפי

מהו פרופיל דרישות משאבים?

1
done
by
מיין לפי