Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. אלו מהבאות *אינה* מוטיבציה טובה לאמץ תורת זהות פרט?

1
done
לא א'- כיוון שריבוי מימושים פותר את הבעיה הזו של שוביניזם חומרי. לא ב'- מצד אחד רוצים לכלול את נקודת החוזק של הביהביוריזם בהסבר התנהגות, אבל ללא נקודת התורפה שלו- ההתעלמות מהמצביים הפנימיים כמתווכים סיבתית. לא ד'- הרצון לספק הסבר לא אינטרקציוניסטי. ג'- גם פיזיקליזם פרט וגם סוג מאמצות את תורת הזהות בין הנפשי לפיזיקלי, אז זו לא מוטיבציה מיוחדת לזהות פרט.
by
מיין לפי

2. אלו מהאמירות הבאות שקרית (תתכן יותר מתשובה אחת)?

1
done
done
done
ב'- אמנם פיזיקליזם פרט ותורת זהות פרט אלו מושגים זהים, אך פונקציונליזם זו ווריאציה אחת אפשרית לפיזיקליזם פרט, אך יש עוד גישות אחרות. ג'- זהו בדיוק הרעיון של ריבוי מימושים- תכונה היכולה להתממש בדרכים רבות. ד'- לפי פונקציונליזם, גופים פיזיקליים יכולים לממש תכונות נפשיות שונות, אך לא כולם, כיוון שצריך רמת מורכבות מסוימת, חומר פיזיקלי התומך באותה תמונה וכו'.
by
מיין לפי

אם מצב נפשי של אמפתיה ניתן לריבוי מימושים, אז:

1
done
לא נוכל לייחס גם לאבן אמפתיה בתנאים המתאימים (כיוון שקשה מאוד לחשוב שהיא בעלת מורכבות מספקת) וכן לא נוכל לבצע רדוקציה שלה למצב מוחי-פיזיקלי, כיוון שפונקציונליזם לא דוגל בשוביניזם של החומר. נוכל להגיד שלא נובע בהכרח כי כל גוף חומרי יוכל לממש אותה, כיוון שלא כל גוף חומרי הוא בהכרח בעל התנאים המתאימים או מורכבות מספקת לממש תכונה זו.
by
מיין לפי

מדוע פיזיקליזם פרט נחשב לעמדה לא רדוקטיבית?

1
done
פיזיקליזם פרט לא אומר שהנפשי נפרד מהפיזיקלי (בדומה לדואליזם תכונות), אלא שהתכונות הנפשיות הן לא תכונות פיזיקליות "טהורות", אלא תכונות "לגיטימיות מנקודת מבט פיזיקלית" הנובעות לוגית מתיאור המצבים והאירועים הפיזיקליים.
by
מיין לפי

לפי דקארט אם ייתכן כי קיים שד מתעתע שהוא מקור המחשבות והתחושות שלי, אז

1
done
by
מיין לפי

בחר את התשובה הנכונה ונמק: הקושי המרכזי של העמדה הדואליסטית היא חוסר יכולה לספק הסבר משכנע ל-

1
done
by
מיין לפי

רייל טוען כי הטעות הקטגוריאלית בה חוטא דקארט היא

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

8. ביהביוריזם פילוסופי נתפס לעיתים כעמדה הנסובה באופן בלעדי על משמעויותיהם של מושגים נפשיים.

1
done
by
מיין לפי

אפשר להעמיד (לבצע רידוקציה של) התכונה(ות) המנטלית(ות) בבסיס רעב למזון על תכונות פיזיקליות בלבד

1
done
by
מיין לפי

דוגמאות לתכונות לגיטימיות מבחינה מדעית (שקיומם נוסע לוגית מתיאור פיזיקלי של העולם מבחינת ישויות, אירועים וכו') הן

1
done
by
מיין לפי