Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהם האתגרים המרכזיים במימוש מערכת בריאות לומדת?

1
done
by
מיין לפי

במערכת Watson for oncology אילו נתונים נאספים על מנת לזהות אפשרות טיפול מתאימה לחולה?

1
done
by
מיין לפי

באיזו דרך Watson for oncology לומד ומשפר את עצמו?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהשירותים הבאים אינם מוצעים על ידי IBM Watson Engagement Advisor?

1
done
by
מיין לפי

בניתוח שאלה, מהו הפוקוס?

1
done
by
מיין לפי

סדר את מרכיבי ה-DeepQA לפי מיקומם בארכיטקטורה (המוקדם ביותר מצד שמאל)

1
done
by
מיין לפי

מטרת ה-Hypothesis Generation היא ליצור קבוצת מועמדים (תשובות) אפשריים לשאלה תוך השמת דגש על:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בשלב ה-Search ב-DeepQA, מהו PRISMATIC search?

1
done
by
מיין לפי

כאשר ווטסון מפיק מועמדים לתשובה ממסמך של וויקיפדיה במה יעשה שימוש?

1
done
by
מיין לפי

לפי הניסוי ב-!Jeopardy באמצעות איזה חיפוש ווטסון יפיק בסופו של דבר אחוז גבוה ביותר של binary recall (הפקת התשובה הנכונה כלפחות אחד מהמועמדים לתשובה)?

1
done
by
מיין לפי