Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מתכננים לרסס על עלה קוטל עשבים. ידוע שהמולקולות שלו חודרות אל התאים דרך התווך הממברנלי. קצב הדיפוזיה ברגע הראשון דרך הממברנה (כמות החומר העוברת דרך יחידת שטח ביחידת זמן) יגדל פי 2 אם ריכוזו של קוטל עשבים

1
done
by
מיין לפי

יון האשלגן עובר בדיפוזיה במים מרחק של 1מיקרומטר (מיליונית המטר) ב-1מילישניה (אלפית השניה). תוך כמה זמן יעבור בדיפוזיה את המרחק של 0.1 מילימטר (100 מיקרומטר)

1
done
by
מיין לפי

איזה מנגנון מבין מנגנוני ההעברה הבאים דרך הממברנה אינו מראה רוויה, אם בצד אחד של הממברנה מגדילים וממשיכים להגדיל את ריכוז החומר העובר \ המועבר?

1
done
by
מיין לפי

איזה תהליך מבין התהליכים הבאים בשורש מתאר העדפה בהעברת מים על פני מומסים?

1
done
by
מיין לפי

דמיעה הינה עדות ל:

1
done
by
מיין לפי

לפי תורת הקוהזיה של עלית המים בצמח, הכוח המניע את תנועת המים בצינורות העצה

1
done
by
מיין לפי

הפרש ריכוזי הפרוטון והפרש המתח החשמלי משני צידי הממברנה של תא שורש

1
done
by
מיין לפי

מדדו את ריכוזי ה-+K בתוך התא ומחוצה לו ומצאו 100 mM בפנים ו-mM 1.0 בחוץ והפוטנציאל החשמלי של ממברנת התא היה -120 mV (שלילי בפנים לעומת החוץ). ממצאים אלו, בטמפרטורת 27 מע"צ-

1
done
by
מיין לפי

בתכנון הנדסי- גנטי של צמח עמיד ליובש הוחלט לבטל כליל (ע"י KNOCK-OUT) את כל חלבוני משפחת תעלות המים (האקוופורינים). האם זה נכון מבחינת העיקרון הפיזיולוגי?[

1
done
by
מיין לפי

בזמן סגירת הפיוניות -

1
done
by
מיין לפי