Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מתכננים לרסס על עלה קוטל עשבים. ידוע שהמולקולות שלו חודרות אל התאים דרך התווך הממברנלי. קצב הדיפוזיה ברגע הראשון דרך הממברנה (כמות החומר העוברת דרך יחידת שטח ביחידת זמן) יגדל פי 2 אם ריכוזו של קוטל עשבים

1
שאלה #11941
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

יון האשלגן עובר בדיפוזיה במים מרחק של 1מיקרומטר (מיליונית המטר) ב-1מילישניה (אלפית השניה). תוך כמה זמן יעבור בדיפוזיה את המרחק של 0.1 מילימטר (100 מיקרומטר)

1
שאלה #11943
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזה מנגנון מבין מנגנוני ההעברה הבאים דרך הממברנה אינו מראה רוויה, אם בצד אחד של הממברנה מגדילים וממשיכים להגדיל את ריכוז החומר העובר \ המועבר?

1
שאלה #11944
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזה תהליך מבין התהליכים הבאים בשורש מתאר העדפה בהעברת מים על פני מומסים?

1
שאלה #11945
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

דמיעה הינה עדות ל:

1
שאלה #11946
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

לפי תורת הקוהזיה של עלית המים בצמח, הכוח המניע את תנועת המים בצינורות העצה

1
שאלה #11947
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הפרש ריכוזי הפרוטון והפרש המתח החשמלי משני צידי הממברנה של תא שורש

1
שאלה #11948
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מדדו את ריכוזי ה-+K בתוך התא ומחוצה לו ומצאו 100 mM בפנים ו-mM 1.0 בחוץ והפוטנציאל החשמלי של ממברנת התא היה -120 mV (שלילי בפנים לעומת החוץ). ממצאים אלו, בטמפרטורת 27 מע"צ-

1
שאלה #11949
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בתכנון הנדסי- גנטי של צמח עמיד ליובש הוחלט לבטל כליל (ע"י KNOCK-OUT) את כל חלבוני משפחת תעלות המים (האקוופורינים). האם זה נכון מבחינת העיקרון הפיזיולוגי?[

1
שאלה #11951
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בזמן סגירת הפיוניות -

1
שאלה #11952
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!