Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

351. הנך מבחין ביום בספינה המניפה את דגל A. מה מציין הדגל הזה, כיצד תגיב ואילו אורות תציג ספינה זו בלילה?

1
done
by
מיין לפי

352. עד לאיזה מרחק רשאי כלי שיט להתרחק בהפלגה במסע בתחום מימי חופין?

1
done
by
מיין לפי

353. מהם גבולותיו של חוף המסומן כחוף רחצה מוכרז אשר אסור לכלי שיט?

1
done
by
מיין לפי

354. התקרבת למרינה ואתה מזהה ספינה העומדת בפתח המרינה ומניפה את הדגל B של קוד האותות הבינלאומי. כיצד תנהג?

1
done
by
מיין לפי

355. מתי תשתמש ברקטות מצנח?

1
done
by
מיין לפי

356. אתה מפליג במפרשית בלילה. מול חרטום ספינתך אתה רואה אורות, כמתואר בתמונה 36. מהי הפעולה הנדרשת?

1
done
by
מיין לפי

357. אתה מבחין בלילה בספינה המציגה אורות ניווט וגם אור לבן מסביב , ומעליו אור ירוק מסביב. מהו סימן-היום שספינה זו צריכה להציג?

1
done
by
מיין לפי

358. בשיטת המיצוף CARDINAL SYSTEM אתה מבחין בתשעה נצנוצים מהירים במהלך 15 שניות. מאיזה כיוון יש לעקוף את המצוף?

1
done
by
מיין לפי

359. בחר את ההיגד הנכון:

1
done
by
מיין לפי

360. מתי מבצעים עגינה באמצעות שני עוגנים?

1
done
by
מיין לפי