Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה היגד מתאר נכון "spare receptors"? *

1
done
by
מיין לפי
by איליה איתי
איליה איתי 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 271
התרופה באיבר המטרה • ← יש צורך רק בחלק מסך כל הרצפטורים כדי לקבל תגובה מקסימלית
by

מה תהיה הזמינות הביולוגית (bioavailability) של תרופה הניטלת בבליעה ומתפרקת במידה רבה בכבד? *

1
done
by
מיין לפי
by איליה איתי
איליה איתי 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 271
לדעתי זה ג משום שעם שהתרופה עוברת פירוק בכבד אז הזמינות נמוכה יותר בפלזמה ולכן זמינות ביולוגית נמוכה גם לפי הנוסחה יחס ישר
by
by Tracy Amrani
Tracy Amrani 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 150
זו הייתה התשובה של המרצה
by
by liraz Ovadya
liraz Ovadya 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
המרצה שלי גם ציינה זמינות נמוכה
by

מהי ההגדרה למושג Effective Dose 50 (ED50)? *

1
done
by
מיין לפי

מה עלולות לגרום התרופות Pyridostigmine (MESTINON, PYRIDOSTIGMIN) ו Rivastigmine (EXELON)? *

1
done
by
מיין לפי

לפניכם צמדים של תת-סוגים של רצפטורים אדרנרגים והשפעת אגוניסטים על אברי מטרה. מיהו הצמד הנכון? *

1
done
by
מיין לפי

איזה משפט מתאר נכון את הפעילות במערכת העצבים האוטונומית (ANS)? *

1
done
by
מיין לפי

לפניכם צמדים של תרופות לטיפול ביתר לחץ-דם ותופעת לוואי. מיהו הצמד הלא נכון? *

1
done
by
מיין לפי

איזו תרופה מתאימה לטיפול ביתר לחץ-דם כרוני? *

1
done
by
מיין לפי

מהו ההיגד השגוי ביחס לתרופה Nifedipine (OSMO-ADALAT, PRESSOLAT)? *

1
done
by
מיין לפי

בהתייחס לתרופות לטיפול בהפרעות קצב בלב (dysrhythmic drugs). לפניכם צמדים של תרופה ומנגנון פעילות. מהו הצמד הנכון ביותר? *

1
done
by
מיין לפי